12-18 Number of Livestock

(10 000 heads)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

 

 

 

 

 

 

Slaughtered

Hogs

Sheep and Goats

 

 

Region

Large Animals

Cattle and

Horses

Donkeys

Mules

Camels

Fattened Hogs

(year-end)

(year-end)

Goats

Sheep

 

(year-end)

Buffaloes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

13360.6

11031.8

871.5

944.4

478.0

34.9

41225.1

36283.6

23728.3

12315.8

11412.5

1997

14541.8

12175.7

891.2

952.8

480.6

35.0

46483.7

40034.8

25575.7

13480.1

12095.6

1998

14803.2

12441.9

898.1

955.8

473.9

33.5

50215.1

42256.3

26903.5

14168.3

12735.2

1999

15024.8

12698.3

891.4

934.8

467.3

33.0

51977.2

43019.8

27925.8

14816.3

13109.5

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

18.9

13.6

0.7

2.9

1.7

0.0

400.9

248.3

103.1

47.9

55.2

  Tianjin      

30.6

18.8

1.2

7.9

2.7

0.0

198.4

127.0

56.9

18.3

38.5

  Hebei        

962.6

693.9

48.2

153.6

66.8

0.0

3000.2

2372.8

2063.5

1014.5

1049.1

  Shanxi       

311.0

224.9

5.8

37.6

42.7

0.0

570.2

502.2

1016.0

466.1

549.9

  Inner Mongolia

667.4

379.7

122.3

89.1

63.5

12.8

869.1

777.6

3702.6

1315.9

2386.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

399.8

228.1

39.9

95.8

35.9

0.0

1320.3

1123.4

347.9

159.3

188.5

  Jilin        

522.1

413.1

72.3

16.3

20.4

0.0

1235.0

877.6

342.2

51.8

290.4

  Heilongjiang 

549.0

458.2

76.6

8.3

5.9

0.0

1123.2

1014.4

481.1

120.2

360.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

6.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

470.6

240.6

52.3

44.0

8.2

  Jiangsu      

75.4

63.7

0.7

9.7

1.2

0.0

2647.9

1917.6

927.5

897.5

30.0

  Zhejiang     

40.6

40.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1289.9

1024.4

219.0

104.1

114.8

  Anhui        

604.3

595.2

2.3

5.3

1.6

0.0

2316.1

1773.3

718.2

716.0

2.3

  Fujian       

114.7

114.6

0.1

0.0

0.0

0.0

1453.4

1049.6

93.8

93.8

0.0

  Jiangxi      

374.7

374.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2064.0

1554.3

79.2

79.2

0.0

  Shandong     

1112.6

977.3

20.2

96.9

18.3

0.0

3248.1

2560.5

2536.2

1989.8

546.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Henan        

1448.4

1341.0

28.3

51.0

28.2

0.0

3880.3

3556.4

2786.3

2574.5

211.8

  Hubei        

433.1

429.9

1.9

1.0

0.3

0.0

2604.2

2121.0

166.2

165.0

1.2

  Hunan        

498.5

493.9

4.2

0.2

0.1

0.0

5385.3

3422.4

349.5

349.1

0.3

  Guangdong    

416.8

416.8

0.1

0.0

0.0

0.0

2919.9

2019.1

30.7

30.7

0.0

  Guangxi      

808.8

770.7

35.7

0.1

2.3

0.0

2547.0

2309.6

241.1

241.1

0.0

  Hainan       

138.4

138.4

0.0

0.0

0.0

0.0

258.3

282.6

91.1

91.1

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

163.9

160.6

2.1

0.2

1.1

0.0

1703.2

1512.2

149.6

149.4

0.2

  Sichuan      

1055.2

972.1

69.4

6.8

7.0

0.0

5622.5

4732.8

1199.0

800.7

398.3

  Guizhou      

714.4

642.8

69.7

0.1

1.7

0.0

1106.0

1641.0

330.1

310.1

20.0

  Yunnan       

1000.4

818.7

87.9

32.3

61.5

0.0

1944.9

2459.4

836.4

717.4

119.0

  Tibet        

579.3

527.6

37.7

12.8

1.2

0.0

13.0

22.3

1688.7

584.2

1104.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

292.9

246.7

1.8

31.2

13.2

0.0

792.5

793.2

582.8

456.6

126.2

  Gansu        

548.9

332.7

24.7

122.8

66.6

2.1

547.0

565.0

1126.5

280.2

846.3

  Qinghai      

431.4

378.2

35.1

7.2

9.1

1.8

114.2

109.2

1639.5

267.0

1372.5

  Ningxia      

88.9

55.5

1.1

20.6

11.6

0.1

127.9

122.1

376.7

125.5

251.2

  Xinjiang     

615.9

370.5

101.5

125.0

2.8

16.2

203.9

188.3

3592.3

555.2

3037.1