12-13 Per Capita Area of Cultivated Land Managed by Rural Households by Region (1999)

Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households.

(mu)

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area of

# Contracted

# Family

Hilly Area

# Contracted

# Family

 

Water

Cultivated

Land

Plots

Under

Land

Polts

# Afforested

Area

Land Under

 

 

Management

 

 

Hilly Area

Under

Management

 

 

 

 

 

 

Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

2.07

1.91

0.09

0.47

0.28

0.13

0.11

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

0.97

0.83

0.07

0.08

0.07

0.01

0.03

0.01

Tianjin

1.61

1.59

0.01

 

 

 

 

0.02

Hebei

2.03

1.97

0.05

0.11

0.10

0.01

0.06

 

Shanxi

2.95

2.80

0.13

0.06

0.05

0.01

0.01

 

Inner Mongolia

7.16

6.90

0.10

1.58

0.18

0.02

2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

2.85

2.69

0.14

0.33

0.09

0.23

0.07

0.02

Jilin

4.96

4.82

0.10

0.14

0.10

0.04

0.07

 

Heilongjiang

8.44

8.20

0.16

0.01

0.01

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1.07

0.97

0.10

 

 

 

 

0.01

Jiangsu

1.27

1.17

0.09

0.01

 

 

 

0.04

Zhejiang

0.92

0.83

0.07

0.57

0.26

0.27

0.07

0.04

Anhui

1.51

1.46

0.03

0.46

0.30

0.16

0.01

0.02

Fujian

0.84

0.71

0.08

1.11

0.53

0.44

0.18

0.14

Jiangxi

1.33

1.21

0.09

0.68

0.45

0.22

0.06

0.03

Shandong

1.45

1.41

0.03

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

1.54

1.41

0.07

0.01

0.01

 

 

 

Hubei

1.49

1.39

0.08

0.80

0.39

0.40

0.06

0.03

Hunan

1.14

0.99

0.10

0.52

0.25

0.25

0.06

0.04

Guangdong

0.89

0.79

0.06

0.40

0.19

0.20

0.07

0.11

Guangxi

1.29

1.02

0.09

0.57

0.28

0.23

0.16

0.01

Hainan

1.20

0.88

0.16

0.65

0.43

0.11

0.23

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

1.02

0.94

0.08

0.27

0.09

0.18

0.01

0.01

Sichuan

1.05

0.93

0.09

0.27

0.10

0.16

0.05

0.01

Guizhou

1.08

0.89

0.13

0.34

0.21

0.11

0.03

 

Yunnan

1.54

1.25

0.16

1.13

0.66

0.39

0.07

 

Tibet

2.19

2.14

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

2.25

2.10

0.06

0.52

0.41

0.10

0.05

 

Gansu

2.78

2.53

0.21

0.34

0.28

0.05

0.02

 

Qinghai

2.81

2.25

0.20

6.96

6.96

 

 

 

Ningxia

3.83

3.34

0.26

0.04

0.04

 

 

0.02

Xinjiang

4.28

3.91

0.16

0.01

0.01