11-13 Level of Public Facilities in Cities by Region(1999)

Region

Per

Per

Percentage

Percentage

Number of

Per Capita

Per Capita

Number

Capita

Capita

of

of

Public Buses

Area of

Public

of Public

Gross

Net

Population

Population

and Trolley

Paved

Green

Lavatories

Living

Living

with Access

with

Buses per

Roads

Areas

per 10 000

Space

Space

to Tap

Access

10 000

(sq.m)

(sq.m)

Population

(sq.m)

(sq.m)

Water

to Gas

Persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

14.19

9.78

96.30

81.74

9.36

8.80

6.54

5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

15.70

10.43

100.00

97.10

23.98

5.88

7.96

9.42

Tianjin

13.11

8.38

100.00

94.97

9.81

8.49

4.87

5.44

Hebei

13.58

9.73

99.45

91.01

7.59

9.68

6.16

7.90

Shanxi

12.39

9.61

97.03

73.71

5.48

8.97

4.07

6.20

Inner Mongolia

12.69

8.78

88.62

54.11

3.71

6.37

5.99

8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

12.11

8.43

97.72

88.90

7.95

6.33

6.09

7.01

Jilin

12.37

8.71

88.08

72.69

7.25

5.68

5.99

9.00

Heilongjiang

12.03

8.49

85.57

69.65

6.59

6.63

6.58

9.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

14.21

10.39

100.00

99.99

19.46

8.52

3.44

1.25

Jiangsu

15.35

10.44

99.10

94.87

9.69

10.24

7.99

6.12

Zhejiang

20.13

13.98

99.79

97.11

12.75

14.05

6.96

4.78

Anhui

11.78

7.93

92.80

73.20

6.98

9.14

6.67

6.76

Fujian

18.34

11.62

98.01

87.26

9.78

9.92

7.02

3.33

Jiangxi

13.86

9.21

93.23

65.80

6.17

6.49

5.78

3.89

Shandong

15.26

10.53

97.31

87.93

7.52

14.84

7.30

3.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

12.35

8.50

94.89

68.74

6.58

6.45

5.99

4.18

Hubei

15.01

10.48

98.34

83.47

11.91

10.59

9.15

4.02

Hunan

14.61

10.77

97.85

75.54

10.32

7.09

4.87

4.37

Guangdong

17.88

10.81

97.47

93.00

8.46

11.78

10.11

2.85

Guangxi

14.91

9.24

98.67

89.72

5.44

9.85

7.44

2.79

Hainan

15.53

11.58

94.40

91.80

13.45

17.66

13.30

3.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

13.52

9.53

96.53

73.03

8.62

4.89

2.37

6.44

Sichuan

14.26

9.86

96.85

72.43

7.13

6.89

4.38

3.82

Guizhou

11.78

8.79

94.34

50.72

13.83

4.97

7.61

5.88

Yunnan

14.40

10.84

98.02

78.76

12.88

7.90

7.76

5.09

Tibet

19.96

12.96

74.72

65.13

28.21

16.00

29.38

5.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

11.42

8.38

97.85

64.88

7.10

6.21

5.02

2.92

Gansu

11.26

8.31

94.24

43.92

6.54

7.87

3.60

3.03

Qinghai

9.07

7.16

97.54

48.89

9.39

6.58

3.22

3.45

Ningxia

12.03

9.20

97.72

76.63

6.47

8.46

4.25

9.49

Xinjiang

12.98

9.24

98.14

92.47

12.82

9.44

6.21

4.71