10-22 Per Capita Consumption of Clothing in Rural Households by Region (1999)

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubber,

Cotton

Chemical

Woolen

Silk and

Knitting Wool and

Gymshoes and

Cloth

Fiber Cloth

Fabric

Satin

Woolen Knitwear

Leather Shoes

(m)

(m)

(m)

(m)

(kg)

(pair)

 

 

 

 

 

 

 

National Total

0.30

1.52

0.03

0.02

0.12

0.66

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

0.87

1.86

0.05

0.02

0.26

0.83

Tianjin

0.63

1.22

0.06

0.17

0.20

0.67

Hebei

0.38

2.21

0.01

0.01

0.13

0.45

Shanxi

0.27

2.10

0.03

0.01

0.12

0.50

Inner Mongolia

0.51

1.94

0.03

0.30

0.12

0.54

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

0.41

1.67

0.05

0.01

0.19

0.79

Jilin

0.23

1.40

0.02

0.00

0.17

0.80

Heilongjiang

0.23

1.12

0.03

0.01

0.14

0.68

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

0.34

1.49

0.14

0.01

0.18

0.68

Jiangsu

0.29

1.63

0.06

0.01

0.14

0.65

Zhejiang

0.39

2.02

0.11

0.01

0.21

0.86

Anhui

0.23

1.31

0.03

0.01

0.12

0.63

Fujian

0.13

0.74

0.03

0.00

0.05

0.52

Jiangxi

0.13

1.47

0.02

0.00

0.07

0.66

Shandong

0.66

2.07

0.05

0.01

0.21

0.55

 

 

 

 

 

 

 

Henan

0.21

1.65

0.02

0.00

0.14

0.34

Hubei

0.17

1.28

0.01

0.02

0.10

0.77

Hunan

0.12

1.59

0.01

0.00

0.07

0.76

Guangdong

0.16

1.11

0.00

0.00

0.03

0.62

Guangxi

0.09

1.36

0.00

0.00

0.03

0.53

Hainan

0.10

0.91

0.00

0.00

0.01

0.63

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

0.24

1.07

0.04

0.01

0.08

0.97

Sichuan

0.17

1.13

0.02

0.00

0.07

0.82

Guizhou

0.30

0.93

0.01

0.00

0.07

0.98

Yunnan

0.26

1.22

0.01

0.00

0.08

0.71

Tibet

1.42

0.35

0.25

0.07

0.16

1.51

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

0.25

1.96

0.03

0.03

0.12

0.48

Gansu

0.25

0.97

0.02

0.01

0.16

0.37

Qinghai

0.44

1.93

0.02

0.11

0.11

0.88

Ningxia

0.22

2.37

0.02

0.01

0.14

0.55

Xinjiang

0.67

1.98

0.19

0.16

0.13

0.90