9-14 Price Indices of Investment in Fixed Assets by Region

 

 

 

 

 

 

 

 

(preceding year=100)

Region

1998

 

 

 

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment

 

 

 

Investment

 

 

 

in Fixed

Construc-

Purchase of

Others

in Fixed

Construc-

Purchase of

Others

Assets

tion and

Equipment,

 

Assets

tion and

Equipment,

 

 

Install-

Tools and

 

 

Install-

Tools and

 

 

tion

Instruments

 

 

tion

Instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  National Total

99.8

100.5

97.5

100.4

99.6

100.3

97.5

99.9

 

           

          

            

        

 

 

 

 

  Beijing      

100.8

101.4

100.5

99.5

99.9

100.4

98.8

99.0

  Tianjin      

98.9

100.2

95.3

100.3

99.2

100.2

96.5

99.8

  Hebei        

97.8

99.4

94.4

98.5

99.4

100.0

96.4

104.3

  Shanxi       

98.8

98.4

100.0

99.1

99.7

100.1

99.3

98.4

  Inner Mongolia

101.7

102.1

97.8

107.2

101.9

102.8

98.0

102.1

 

          

          

            

        

 

 

 

 

  Liaoning     

99.8

100.2

100.4

97.2

100.0

100.9

97.9

99.3

  Jilin        

100.8

101.2

100.1

99.9

102.2

106.1

100.1

98.6

  Heilongjiang 

100.8

101.6

98.9

100.9

99.7

99.7

99.8

99.4

 

          

          

            

        

 

 

 

 

  Shanghai     

98.4

98.9

96.1

99.6

98.1

97.8

96.9

99.8

  Jiangsu      

98.4

99.1

95.0

102.6

98.3

99.3

95.5

100.5

  Zhejiang     

97.6

97.0

95.9

101.6

98.2

98.8

96.8

97.8

  Anhui        

100.0

100.3

99.3

99.7

99.3

100.8

96.1

100.1

  Fujian       

98.0

98.9

94.7

98.6

98.5

99.3

94.8

101.2

  Jiangxi      

102.1

104.0

98.0

100.9

98.6

99.5

96.6

98.2

  Shandong     

99.2

100.2

96.0

102.0

99.6

101.3

96.2

98.3

 

          

          

            

        

 

 

 

 

  Henan        

98.7

98.1

100.0

98.5

98.0

98.1

97.5

98.9

  Hubei        

100.5

100.5

100.8

100.1

99.5

99.2

99.0

101.0

  Hunan        

102.7

104.2

97.1

105.5

100.5

100.6

98.6

103.1

  Guangdong    

          

          

            

        

 

 

 

 

  Guangxi       

99.9

101.4

95.2

100.4

96.1

96.6

94.5

95.9

  Hainan       

          

          

            

        

 

 

 

 

 

          

          

            

        

 

 

 

 

  Chongqing    

98.7

100.0

94.9

99.5

100.5

100.7

97.7

104.4

  Sichuan      

97.5

97.7

95.8

99.5

100.5

101.8

96.5

101.9

  Guizhou      

100.0

102.5

95.9

99.3

99.4

100.2

97.5

100.3

  Yunnan       

101.8

103.5

97.2

102.5

100.7

102.0

96.5

101.4

  Tibet        

          

          

            

        

 

 

 

 

 

          

          

            

        

 

 

 

 

  Shaanxi      

101.8

104.8

95.2

97.1

101.2

102.4

97.2

99.6

  Gansu        

100.3

100.9

98.1

101.9

101.0

101.4

100.0

101.5

  Qinghai      

98.5

99.0

95.9

98.7

100.1

101.0

96.2

100.0

  Ningxia      

102.1

102.9

96.6

108.1

99.7

101.0

97.0

98.4

  Xinjiang     

102.0

103.0

96.7

102.7

99.0

99.9

97.6

96.6