9-8 Retail Price Indices by Category of Commodities by Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(preceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

General

Telecom-

Postage

Trans-

Bathing

Recrea-

Tuition

 

 

Region

Index

munica-

 

porta-

and

tion

and

Repair

Medical

 

 

tion

 

tion

Haircut

 

Children

and Other

& Health

 

 

 

 

 

 

 

Care

Services

Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

125.7

114.5

102.7

112.2

130.1

136.1

135.2

117.6

120.2

1995

120.2

106.0

101.5

111.9

122.3

125.5

129.6

117.2

111.1

1996

116.0

103.5

109.6

117.0

115.6

122.8

120.0

109.7

112.4

1997

116.5

118.8

203.5

106.5

110.6

113.8

119.0

108.1

122.9

1998

110.1

100.8

100.8

102.9

106.5

110.5

116.4

103.8

117.2

1999

110.6

99.0

135.7

104.1

103.4

108.0

119.2

102.2

111.7

                      

  

     

     

     

     

     

     

     

      

  Beijing      

107.9

100.0

143.8

96.8

103.6

140.3

100.5

109.8

110.1

  Tianjin      

115.0

99.8

124.2

100.1

100.0

117.8

133.3

100.0

100.0

  Hebei        

105.7

94.2

127.2

103.2

102.8

107.4

110.0

102.6

104.1

  Shanxi       

135.0

98.8

132.8

103.6

100.3

102.5

179.9

100.4

112.6

  Inner Mongolia

116.0

93.0

132.1

101.1

111.0

102.3

138.4

99.8

107.7

 

  

     

     

     

     

     

     

     

      

  Liaoning     

114.1

98.9

128.3

101.8

101.4

104.3

128.0

101.9

117.7

  Jilin        

109.0

100.9

126.1

110.5

100.8

101.6

116.2

101.6

101.1

  Heilongjiang 

106.9

100.6

131.3

102.7

100.9

107.8

102.4

100.8

135.0

 

  

     

     

     

     

     

     

     

      

  Shanghai     

121.9

100.0

133.9

141.7

111.1

107.6

139.3

103.4

106.2

  Jiangsu      

110.4

100.6

134.4

101.6

103.6

106.5

119.9

101.9

112.0

  Zhejiang     

107.0

98.0

130.6

102.7

104.7

110.5

113.0

103.9

101.1

  Anhui        

107.9

94.9

130.6

103.8

99.9

102.3

115.4

100.6

103.0

  Fujian       

123.4

95.5

135.1

106.3

104.4

101.6

160.0

101.8

109.1

  Jiangxi      

114.0

99.5

141.1

100.4

105.6

105.0

119.7

102.7

144.8

  Shandong     

118.3

92.6

130.5

101.6

105.8

108.4

138.5

101.2

111.9

 

  

     

     

      

     

     

     

     

      

  Henan        

106.7

99.5

152.1

102.5

103.5

103.5

111.5

99.7

103.5

  Hubei        

108.5

84.8

139.6

105.0

107.2

109.8

115.8

100.9

107.6

  Hunan        

116.5

99.5

137.6

101.6

105.2

100.1

130.9

101.0

100.2

  Guangdong    

106.4

104.0

146.2

103.1

100.3

103.1

106.5

102.7

120.2

  Guangxi      

102.9

100.7

137.2

103.8

103.4

102.4

103.5

99.0

102.4

  Hainan       

108.4

94.4

129.2

99.8

101.7

97.3

125.6

97.9

101.3

 

  

     

     

     

     

     

     

     

      

  Chongqing    

115.0

123.0

143.5

104.9

98.7

126.8

125.7

100.6

101.9

  Sichuan      

107.5

100.6

143.7

104.0

104.6

105.0

107.1

101.4

119.1

  Guizhou      

106.8

98.4

134.5

99.5

102.8

100.8

115.1

105.2

134.3

  Yunnan       

108.4

100.3

136.7

103.9

111.8

116.1

111.6

105.0

102.6

  Tibet        

105.6

101.1

125.3

99.9

110.5

107.8

103.3

106.2

103.7

 

  

     

     

     

     

     

     

     

      

  Shaanxi      

102.3

96.7

131.9

99.3

102.2

102.4

104.5

100.6

103.4

  Gansu        

104.9

96.6

137.9

100.4

100.4

104.7

103.2

101.3

118.0

  Qinghai      

110.3

100.2

146.3

101.7

100.9

111.2

121.6

100.5

101.0

  Ningxia      

106.7

97.5

139.2

100.0

98.9

100.3

102.8

97.1

147.8

  Xinjiang     

110.1

97.1

132.3

100.9

102.9

104.0

123.6

103.9

104.3