9-5 Consumer Price Indices and Retail Price

 

 

 

 

Indices of Commodities by Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(preceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

Consumer Price Index

 

 

Retail Price Index of commodities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province

Urban Areas

Rural Areas

Province

Urban Areas

Rural Areas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

124.1

125.0

123.4

121.7

120.9

122.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

117.1

116.8

117.5

114.8

113.5

116.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

108.3

108.8

107.9

106.1

105.8

106.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

102.8

103.1

102.5

100.8

100.8

100.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

99.2

99.4

99.0

97.4

97.4

97.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999

98.6

98.7

98.5

97.0

97.0

97.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

           

       

       

           

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

100.6

       

       

98.8

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tianjin      

98.9

       

       

97.5

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hebei        

98.1

98.7

97.6

97.8

98.0

97.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shanxi       

99.6

100.4

98.5

96.8

97.2

96.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inner Mongolia

99.8

100.3

99.1

97.7

97.9

97.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

       

           

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

98.6

98.7

98.3

96.1

95.9

97.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jilin        

98.0

97.9

98.6

96.7

96.4

97.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Heilongjiang 

96.8

97.0

96.3

96.1

96.4

95.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

       

           

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

101.5

       

       

97.3

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jiangsu      

98.7

98.6

98.8

96.9

96.7

97.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zhejiang     

98.8

99.5

98.5

97.7

97.7

97.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anhui        

97.8

97.6

98.0

96.6

96.6

96.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fujian       

99.1

98.7

99.2

96.5

96.2

96.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jiangxi      

98.6

99.1

98.1

96.8

97.3

96.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shandong     

99.3

100.0

98.6

97.1

97.1

97.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

       

           

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Henan        

96.9

96.6

97.1

96.2

95.7

96.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hubei        

97.8

97.2

98.3

95.9

95.2

96.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hunan        

100.5

99.6

101.4

97.6

97.8

97.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guangdong    

98.2

98.4

97.7

96.7

96.7

96.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guangxi      

97.7

97.2

98.2

97.2

96.8

97.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hainan       

98.3

99.1

97.3

96.6

98.0

95.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

       

           

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

99.3

       

       

96.5

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sichuan      

98.5

98.1

99.0

97.3

96.9

97.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Guizhou      

99.2

98.9

99.7

97.9

97.7

97.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yunnan       

99.7

98.8

100.7

98.3

97.4

99.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tibet        

100.0

99.4

100.5

98.8

98.5

99.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

       

       

           

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

97.8

97.2

98.4

97.5

97.4

97.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gansu        

97.6

97.2

98.2

97.2

97.3

97.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Qinghai      

99.5

99.5

99.6

98.5

98.4

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ningxia      

98.7

99.1

98.1

97.9

98.4

97.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Xinjiang     

97.4

97.7

96.8

96.2

96.6

95.6