6-39 General Scale of and Actually Completed Investment in Real Estate Development by Region

(100 million yuan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Further Invesment

Year

Total Investment

Accumulative Investment

 

Required for the

Region

Actually Needed

Actually Made Since

# Investment Made

Completion of

 

 

Starting of Construction

This Year

Construction

 

 

up to the End of This Year

 

 

 

 

 

 

 

1997

17685.72

9109.72

3178.37

8576.00

1998

19623.04

10515.44

3614.23

9107.60

1999

20207.68

11509.43

4103.20

8698.25

 

 

 

 

 

Beijing

3378.00

1711.46

421.46

1666.54

Tianjin

517.54

294.10

116.96

223.44

Hebei

266.04

152.77

87.62

113.27

Shanxi

153.51

71.10

35.05

82.41

Inner Mongolia

64.94

43.27

29.02

21.67

 

 

 

 

 

Liaoning

732.80

436.33

182.20

296.47

Jilin

156.20

101.35

52.98

54.85

Heilongjiang

178.05

127.89

81.96

50.16

 

 

 

 

 

Shanghai

2985.43

2064.66

514.83

920.77

Jiangsu

952.82

607.05

330.55

345.76

Zhejiang

924.07

615.33

271.99

308.74

Anhui

239.92

133.88

74.07

106.04

Fujian

1250.28

590.36

178.62

659.92

Jiangxi

119.63

68.74

33.59

50.88

Shandong

687.49

387.46

173.61

300.03

 

 

 

 

 

Henan

269.73

165.88

70.41

103.85

Hubei

661.12

353.44

123.87

307.68

Hunan

253.92

118.19

55.50

135.73

Guangdong

4256.22

2278.78

710.20

1977.45

Guangxi

211.09

124.60

32.97

86.49

Hainan

54.80

35.09

6.20

19.71

 

 

 

 

 

Chongqing

515.91

257.06

112.51

258.85

Sichuan

439.55

271.08

142.50

168.46

Guizhou

102.58

65.53

31.40

37.06

Yunnan

271.12

164.22

92.08

106.90

Tibet

1.31

1.09

0.79

0.22

 

 

 

 

 

Shaanxi

384.82

156.10

68.33

228.72

Gansu

76.98

46.38

24.27

30.60

Qinghai

29.73

18.04

11.20

11.69

Ningxia

20.60

15.80

13.02

4.80

Xinjiang

51.50

32.40

23.45

19.10