6-38 Land Development and Purchase of Enterprises Real Estate Development by Region

(10 000 sq.m)

Year

 

 

 

 

Region

Land Space

Land Space

Land Space

Land Space

 

Developed

under

Needed to

Purchased

 

This Year

Development

Development

This Year

 

 

 

 

 

1997

7371.3

8384.6

17670.1

6641.7

1998

7730.1

9242.8

13530.7

10109.3

1999

9319.6

8016.4

13505.2

11958.9

 

 

 

 

 

Beijing

187.2

317.2

323.5

446.0

Tianjin

335.5

383.0

152.4

189.7

Hebei

300.6

119.7

131.9

339.8

Shanxi

92.8

87.8

37.3

95.7

Inner Mongolia

72.3

27.6

19.1

180.5

 

 

 

 

 

Liaoning

463.1

344.5

309.1

464.4

Jilin

176.8

39.0

56.0

145.6

Heilongjiang

162.3

6.1

20.8

188.7

 

 

 

 

 

Shanghai

148.1

657.0

1011.9

335.1

Jiangsu

1005.8

527.1

874.3

1055.8

Zhejiang

664.8

349.2

589.5

1014.4

Anhui

320.2

152.5

365.3

525.6

Fujian

483.3

594.8

1123.1

831.0

Jiangxi

166.3

119.8

126.8

210.6

Shandong

746.5

301.1

1003.5

932.9

 

 

 

 

 

Henan

191.6

194.3

345.8

453.5

Hubei

422.6

186.7

758.6

558.1

Hunan

231.8

166.6

397.7

215.1

Guangdong

1581.4

2259.3

4234.2

1147.2

Guangxi

205.9

202.1

189.4

187.1

Hainan

76.9

62.4

95.3

56.9

 

 

 

 

 

Chongqing

211.1

309.4

531.1

624.5

Sichuan

284.4

177.4

354.7

643.5

Guizhou

39.1

30.2

14.3

98.4

Yunnan

357.1

193.8

109.5

416.3

Tibet

9.7

 

1.9

11.6

 

 

 

 

 

Shaanxi

185.2

174.2

248.8

323.3

Gansu

61.1

7.8

26.9

77.0

Qinghai

30.8

3.6

2.2

20.7

Ningxia

1.1

 

17.7

27.8

Xinjiang

104.2

22.2

32.2

142.0