5-28 Composition of Employed Persons by Educational Level and by Region

()

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illiterate

Primary

Junior

Senior

College

Total

Male

Female

and Semi-

School

Secondary

Secondary

& Higher

 

 

 

illiterate

 

School

School

Level

National Total

100.0

53.5

46.5

11.0

33.3

39.9

11.9

3.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

100.0

55.3

44.7

1.5

8.1

39.4

28.1

23.0

Tianjin

100.0

57.2

42.8

2.9

19.1

41.7

25.1

11.1

Hebei

100.0

53.7

46.3

6.4

30.4

46.7

12.6

3.9

Shanxi

100.0

57.5

42.5

5.3

25.8

49.7

14.1

5.1

Inner Mongolia

100.0

56.6

43.4

12.7

29.1

36.6

16.4

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

100.0

54.5

45.5

2.9

26.6

50.2

13.3

7.0

Jilin

100.0

55.2

44.8

3.5

29.0

42.9

18.7

5.9

Heilongjiang

100.0

58.0

42.0

4.9

27.5

48.3

14.3

4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

100.0

55.6

44.4

3.2

11.3

40.6

29.8

15.1

Jiangsu

100.0

52.0

48.0

11.5

29.4

40.1

14.0

5.0

Zhejiang

100.0

55.5

44.5

10.3

34.9

39.4

12.4

3.0

Anhui

100.0

53.0

47.0

16.2

35.6

39.4

6.8

2.0

Fujian

100.0

55.1

44.9

12.4

39.5

33.0

11.9

3.2

Jiangxi

100.0

54.7

45.3

8.1

43.0

33.7

11.9

3.3

Shandong

100.0

53.2

46.8

13.9

29.0

44.4

10.4

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

100.0

52.5

47.5

12.4

27.0

47.7

10.6

2.3

Hubei

100.0

53.0

47.0

10.9

32.8

39.6

12.7

4.0

Hunan

100.0

54.2

45.8

6.9

36.7

39.8

13.2

3.4

Guangdong

100.0

51.7

48.3

4.1

32.0

44.1

14.8

5.0

Guangxi

100.0

52.0

48.0

8.1

42.5

40.2

8.2

0.9

Hainan

100.0

53.4

46.6

11.6

28.6

40.2

14.4

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

100.0

52.6

47.4

10.9

44.3

33.2

9.0

2.7

Sichuan

100.0

52.3

47.7

13.4

43.4

33.5

7.5

2.2

Guizhou

100.0

53.5

46.5

22.8

40.7

26.0

7.8

2.7

Yunnan

100.0

51.9

48.1

20.5

47.7

25.3

5.1

1.4

Tibet

100.0

49.7

50.3

67.5

28.5

4.0

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

100.0

53.7

46.3

14.0

27.4

39.3

15.1

4.2

Gansu

100.0

52.4

47.6

23.6

30.9

31.1

11.3

3.2

Qinghai

100.0

53.2

46.8

29.6

30.1

23.5

11.5

5.3

Ningxia

100.0

52.6

47.4

22.0

26.9

35.1

11.6

4.4

Xinjiang

100.0

54.4

45.6

7.1

32.4

33.4

16.7

10.5