5-17 Number of Self-Employed Individuals at the Year-end by Region (1999)

(10 000 households,10 000 persons)

Region

Total

Urban Areas

Rural Areas

 

 

 

 

 

 

Number of

Number of

Number of

Number of

Number of

Number of

Households

Employed

Households

Employed

Households

Employed

 

Individuals

 

Individuals

 

Individuals

National Total

3160.1

6240.9

1253.9

2414.2

1906.1

3826.7

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

25.7

35.9

14.2

19.9

11.6

16.0

Tianjin

24.3

34.6

12.4

15.6

11.9

19.1

Hebei

283.8

678.6

63.3

133.3

220.5

545.3

Shanxi

57.4

102.8

21.4

38.3

35.9

64.5

Inner Mongolia

75.6

147.7

47.2

87.9

28.4

59.7

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

134.2

244.6

76.8

141.9

57.4

102.6

Jilin

116.0

184.3

55.8

99.1

60.2

85.1

Heilongjiang

146.2

300.3

75.6

150.1

70.6

150.1

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

18.9

23.4

6.6

8.5

12.2

14.8

Jiangsu

167.7

322.3

46.6

84.1

121.0

238.2

Zhejiang

164.4

281.4

57.7

93.9

106.8

187.5

Anhui

146.1

337.4

61.1

135.7

84.9

201.7

Fujian

57.7

118.8

27.4

51.5

30.3

67.2

Jiangxi

72.4

182.0

30.9

76.5

41.5

105.5

Shandong

299.5

671.9

76.3

165.8

223.2

506.0

 

 

 

 

 

 

 

Henan

204.0

381.8

68.5

124.5

135.6

257.3

Hubei

157.0

357.7

71.3

168.8

85.7

189.0

Hunan

170.5

404.3

74.7

175.8

95.7

228.5

Guangdong

159.5

317.8

85.4

169.3

74.1

148.5

Guangxi

114.8

163.8

52.0

76.3

62.8

87.5

Hainan

12.7

23.5

7.2

14.2

5.5

9.3

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

51.4

107.6

18.1

40.2

33.3

67.3

Sichuan

172.4

237.7

61.6

86.0

110.8

151.7

Guizhou

43.3

66.6

16.6

29.0

26.7

37.7

Yunnan

76.6

127.4

29.3

48.9

47.3

78.5

Tibet

4.1

5.9

2.5

3.6

1.6

2.3

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

92.8

194.6

35.2

77.0

57.7

117.6

Gansu

52.3

96.6

21.8

40.7

30.5

55.8

Qinghai

9.1

13.6

6.3

10.6

2.7

3.0

Ningxia

8.8

15.1

4.6

8.0

4.2

7.1

Xinjiang

40.8

61.2

25.5

39.2

15.3

22.0