5-16 Number of Employed Persons in Private Enterprises at the Year-end by Region (1999)

 

(10 000 enterprises,10 000 persons)

 

Total

Urban Areas

Rural Areas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Number

Number

 

Number

Number

 

Number

Number

 

 

of Enter-

of

#Employers

of Enter-

of

#Employers

of Enter-

of

#Employers

 

prises

Employed

 

prises

Employed

 

prises

Employed

 

 

 

Persons

 

 

Persons

 

 

Persons

 

National Total

150.9

2021.5

322.4

89.4

1052.6

198.9

61.5

968.9

123.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

8.3

8.4

0.9

6.8

4.3

0.5

1.5

4.1

0.4

Tianjin

3.1

34.4

6.9

2.3

24.4

5.1

0.8

9.9

1.8

Hebei

7.9

169.8

17.5

2.2

37.2

4.5

5.7

132.6

13.0

Shanxi

2.5

42.1

6.0

1.7

25.2

4.2

0.8

16.9

1.8

Inner Mongolia

2.5

38.7

6.6

1.7

25.0

4.3

0.8

13.7

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

6.6

103.9

11.5

4.6

69.0

8.6

2.0

34.8

2.9

Jilin

2.4

28.5

4.5

1.5

18.4

2.7

0.9

10.1

1.8

Heilongjiang

4.1

51.3

7.7

2.9

38.0

6.1

1.2

13.3

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

11.0

116.3

22.2

4.2

43.9

9.0

6.8

72.4

13.2

Jiangsu

13.6

175.8

26.8

5.7

66.3

12.9

7.9

109.6

13.9

Zhejiang

14.6

191.9

34.0

5.9

68.4

15.6

8.7

123.5

18.4

Anhui

3.7

55.1

9.1

2.4

32.8

6.2

1.3

22.3

2.9

Fujian

4.1

58.3

10.3

2.8

36.5

6.9

1.2

21.7

3.4

Jiangxi

2.5

45.6

6.5

1.5

25.0

4.2

1.0

20.6

2.3

Shandong

12.1

174.3

26.4

6.9

87.6

16.1

5.2

86.7

10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

4.5

61.8

11.7

2.4

27.4

7.0

2.1

34.3

4.7

Hubei

5.3

83.7

11.7

3.7

51.5

8.6

1.7

32.2

3.2

Hunan

2.6

55.6

8.2

1.9

34.5

5.7

0.7

21.1

2.5

Guangdong

16.1

195.4

35.5

12.1

132.9

28.6

4.0

62.4

6.9

Guangxi

1.9

28.6

4.9

1.4

18.2

3.5

0.5

10.4

1.4

Hainan

2.0

16.8

4.8

1.9

15.2

4.5

0.1

1.6

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2.6

43.1

6.6

1.9

30.0

5.2

0.7

13.1

1.5

Sichuan

4.8

71.7

11.7

2.8

37.4

7.4

2.0

34.3

4.3

Guizhou

1.8

22.7

4.8

1.3

14.3

3.9

0.5

8.4

1.0

Yunnan

1.7

31.7

4.1

1.3

21.0

3.3

0.4

10.8

0.8

Tibet

0.1

0.7

0.1

0.4

0.4

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

4.7

62.8

11.0

2.6

31.8

6.3

2.1

31.0

4.6

Gansu

1.5

20.8

3.8

1.2

14.8

3.0

0.3

6.0

0.8

Qinghai

0.4

6.2

0.9

0.3

3.8

0.6

0.1

2.5

0.2

Ningxia

0.5

8.3

1.4

0.4

5.3

1.1

0.1

3.0

0.3

Xinjiang

1.5

17.4

4.1

1.0

12.0

3.2

0.4

5.4

0.9