4-3 Total Population and Birth Rate, Death Rate and Natural Growth Rate by Region (1999)

 

 

 

 

 

Region

Total Population

Birth Rate

Death Rate

Natural Growth Rate

 

(year-end)

 

 

 

 

(10 000 persons)

National Total

125909

15.23

6.46

8.77

 

 

 

 

 

Beijing

1257

6.50

5.60

0.90

Tianjin

959

9.68

6.73

2.95

Hebei

6614

12.99

6.26

6.73

Shanxi

3204

15.93

6.07

9.86

Inner Mongolia

2362

13.32

6.08

7.24

 

 

 

 

 

Liaoning

4171

10.38

7.05

3.33

Jilin

2658

10.68

5.45

5.23

Heilongjiang

3792

10.55

5.49

5.06

 

 

 

 

 

Shanghai

1474

5.40

6.50

-1.10

Jiangsu

7213

10.50

6.94

3.56

Zhejiang

4475

10.64

6.35

4.29

Anhui

6237

15.10

6.50

8.60

Fujian

3316

11.06

5.85

5.21

Jiangxi

4231

16.51

7.02

9.49

Shandong

8883

11.08

6.27

4.81

 

 

 

 

 

Henan

9387

14.07

6.35

7.72

Hubei

5938

11.57

6.37

5.20

Hunan

6532

11.72

7.12

4.60

Guangdong

7270

15.32

5.40

9.92

Guangxi

4713

14.96

6.93

8.03

Hainan

762

17.26

5.23

12.03

 

 

 

 

 

Chongqing

3075

11.90

6.94

4.96

Sichuan

8550

13.80

7.02

6.78

Guizhou

3710

21.92

7.68

14.24

Yunnan

4192

19.48

7.82

11.66

Tibet

256

23.20

7.40

15.80

 

 

 

 

 

Shaanxi

3618

12.51

6.38

6.13

Gansu

2543

15.61

6.44

9.17

Qinghai

510

20.68

6.78

13.90

Ningxia

543

17.97

5.65

12.32

Xinjiang

1774

18.76

6.96

11.80

 

 

 

 

 

a)The military personnel were included in the national total population, but excluded in the regional total population.

b)The national total population excluded the population of Hong Kong, Macao and Taiwan.

c)The national total population was adjusted for the sampling error and investigation error.