3-16 Household Consumption

Absolute figures in this table are calculated at current prices, while indices are calculated at comparable prices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 

Value (yuan)

 

 

 

 

 

 

 

 

Index(Preceding year=100)

Index (1978=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban/

 

 

 

 

 

 

All

 

 

Rural

All

 

 

All

 

 

House-

Agricul-

Non-

Consump-

House-

Agricul-

Non-

House-

Agricul-

 

holds

tural

agricul-

tion Ratio

holds

tural

agricul-

holds

tural

Urban

 

House-

tural

(Agricul-

 

House-

tural

 

House-

House-

 

holds

House-

tural House

 

holds

House

 

holds

holds

 

 

holds

-holds=1)

 

 

holds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

184

138

405

2.9

104.1

104.3

103.3

100.0

100.0

100.0

1980

236

178

496

2.8

108.7

108.8

106.3

115.8

115.5

111.9

1985

437

347

802

2.3

113.1

114.1

108.2

181.3

194.4

147.5

1987

550

417

1089

2.6

105.6

104.3

108.7

200.0

207.9

172.0

1988

693

508

1431

2.8

107.4

106.0

108.9

214.9

220.4

187.3

1989

762

553

1568

2.8

99.5

99.2

98.4

213.8

218.8

184.4

1990

803

571

1686

3.0

103.4

100.3

107.5

221.0

219.5

198.1

1991

896

621

1925

3.1

108.3

106.7

109.3

239.4

234.2

216.6

1992

1070

718

2356

3.3

112.9

109.8

115.4

270.3

257.2

249.9

1993

1331

855

3027

3.5

108.1

106.1

108.9

292.2

272.8

272.1

1994

1746

1118

3891

3.5

104.3

104.6

101.7

304.8

285.4

276.7

1995

2236

1434

4874

3.4

107.5

108.2

104.6

327.7

308.7

289.6

1996

2641

1768

5430

3.1

109.1

114.0

102.5

357.5

351.9

296.7

1997

2834

1876

5796

3.1

104.2

103.3

103.5

372.4

363.6

307.0

1998

2972

1895

6217

3.3

105.5

101.8

108.3

393.1

370.2

332.4

1999

3143

1918

6750

3.5

107.4

103.8

109.8

422.3

384.2

365.1

  Beijing      

5784

3168

7040

2.2

111.7

104.5

112.8

 

 

 

  Tianjin      

5551

3088

7346

2.4

106.6

106.3

106.2

 

 

 

  Hebei        

2312

1688

5033

3.0

104.7

102.9

107.0

 

 

 

  Shanxi       

1833

1089

3932

3.6

99.9

97.2

100.8

 

 

 

  Inner Mongolia

2279

1497

3765

2.5

106.4

95.2

116.1

 

 

 

  Liaoning     

4128

2209

6366

2.9

107.8

106.6

108.0

 

 

 

  Jilin        

3132

1519

5216

3.4

103.9

96.0

107.4

 

 

 

  Heilongjiang 

3431

1593

5632

3.5

104.7

96.5

107.3

 

 

 

  Shanghai     

10328

5870

11943

2.0

112.2

103.8

113.3

 

 

 

  Jiangsu      

3594

2560

6239

2.4

102.7

98.3

104.8

 

 

 

  Zhejiang     

3877

2797

7985

2.9

102.4

99.1

104.6

 

 

 

  Anhui        

2523

1939

4985

2.6

106.4

105.1

106.6

 

 

 

  Fujian       

4066

3503

6255

1.8

103.4

103.4

102.3

 

 

 

  Jiangxi       

2056

1637

3482

2.1

104.2

102.4

106.6

 

 

 

  Shandong     

3194

2188

6060

2.8

110.2

109.5

111.2

 

 

 

  Henan        

1902

1376

4214

3.1

102.2

98.2

104.4

 

 

 

  Hubei         

2691

1698

5295

3.1

99.5

94.8

103.2

 

 

 

  Hunan        

2594

1945

5290

2.7

105.0

101.2

109.9

 

 

 

  Guangdong    

4760

2842

8987

3.2

101.6

98.2

104.0

 

 

 

  Guangxi      

2079

1459

4987

3.4

101.9

100.2

104.2

 

 

 

  Hainan       

2729

2058

4700

2.3

106.5

108.9

103.2

 

 

 

  Chongqing    

2336

1351

6190

4.6

105.1

99.1

108.4

 

 

 

  Sichuan      

2191

1610

4876

3.0

103.3

102.0

103.7

 

 

 

  Guizhou      

1542

1082

4334

4.0

102.1

100.9

103.3

 

 

 

  Yunnan       

2340

1885

4933

2.6

113.6

121.2

98.0

 

 

 

  Tibet        

1708

1054

4685

4.4

110.1

107.4

112.4

 

 

 

  Shaanxi      

1884

1180

4520

3.8

101.7

100.4

102.1

 

 

 

  Gansu        

1650

952

4615

4.8

102.3

99.0

108.3

 

 

 

  Qinghai      

2150

1210

4384

3.6

105.0

102.1

107.3

 

 

 

  Ningxia      

2014

1297

3813

2.9

103.4

100.5

105.0

 

 

 

  Xinjiang     

2936

1885

3988

2.1

107.0

100.7

110.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)The effect of price differentials between urban and rural areas has not been removed in the calculation of the urban/rural consumption ratio.