3-15 Final Consumption Expenditure and It's Composition by Region (1999)

Data in value terms in this table are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final Consumption

Household

 

 

 

 

 

Expenditure=100

Consumption

 

 

 

 

 

 

 

Expenditure=100

Final

Household

 

 

Govern-

 

 

 

 

Consumption

Consump-

 

 

ment

 

 

 

 

Expenditure

tion

Agricul-

Non-

Consump-

Household

Govern-

 

 

(100 mill-

 

tural

agricul-

tion

Consump-

ment

Agricul-

Non-

ion yuan)

 

House-

tural

 

tion

Consump-

tural

agricul-

 

 

holds

House-

 

 

tion

House-

tural

 

 

 

holds

 

 

 

holds

House-

 

 

 

 

 

 

 

 

holds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

954.14

633.76

112.52

521.24

320.38

66.42

33.58

17.75

82.25

  Tianjin      

716.80

503.82

118.15

385.67

212.98

70.29

29.71

23.45

76.55

  Hebei        

1983.79

1523.64

905.58

618.06

460.15

76.80

23.20

59.44

40.56

  Shanxi       

857.14

584.40

256.19

328.21

272.74

68.18

31.82

43.84

56.16

  Inner Mongolia

724.54

540.19

232.41

307.78

184.35

74.56

25.44

43.02

56.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

2330.53

1707.30

491.98

1215.32

623.23

73.26

26.74

28.82

71.18

  Jilin        

1030.43

824.71

225.50

599.21

205.72

80.04

19.96

27.34

72.66

  Heilongjiang 

1730.80

1297.67

328.29

969.38

433.13

74.98

25.02

25.30

74.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

1719.48

1352.86

204.41

1148.45

366.62

78.68

21.32

15.11

84.89

  Jiangsu      

3339.79

2594.18

1328.04

1266.14

745.61

77.67

22.33

51.19

48.81

  Zhejiang     

2355.39

1727.94

987.42

740.52

627.45

73.36

26.64

57.14

42.86

  Anhui        

1861.17

1559.10

968.43

590.67

302.07

83.77

16.23

62.11

37.89

  Fujian       

1830.58

1337.05

916.07

420.98

493.53

73.04

26.96

68.51

31.49

  Jiangxi       

1171.61

865.87

532.56

333.31

305.74

73.90

26.10

61.51

38.49

  Shandong     

3809.13

2821.87

1430.10

1391.77

987.26

74.08

25.92

50.68

49.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Henan        

2358.34

1778.88

1047.57

731.31

579.46

75.43

24.57

58.89

41.11

  Hubei        

1983.14

1593.94

728.12

865.82

389.20

80.37

19.63

45.68

54.32

  Hunan        

2212.47

1690.66

1021.56

669.10

521.81

76.42

23.58

60.42

39.58

  Guangdong    

4511.64

3435.00

1411.18

2023.82

1076.64

76.14

23.86

41.08

58.92

  Guangxi      

1342.88

978.81

566.36

412.45

364.07

72.89

27.11

57.86

42.14

  Hainan       

258.53

201.49

113.30

88.19

57.04

77.94

22.06

56.23

43.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

924.14

716.36

329.76

386.60

207.78

77.52

22.48

46.03

53.97

  Sichuan      

2247.20

1826.99

1103.39

723.60

420.21

81.30

18.70

60.39

39.61

  Guizhou      

725.77

568.06

342.20

225.86

157.71

78.27

21.73

60.24

39.76

  Yunnan       

1256.46

975.26

668.66

306.60

281.20

77.62

22.38

68.56

31.44

  Tibet        

59.19

42.32

21.42

20.90

16.87

71.50

28.50

50.61

49.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

903.79

683.46

337.67

345.79

220.33

75.62

24.38

49.41

50.59

  Gansu        

547.75

419.19

195.83

223.36

128.56

76.53

23.47

46.72

53.28

  Qinghai      

151.45

109.91

43.55

66.36

41.54

72.57

27.43

39.62

60.38

  Ningxia      

153.97

108.72

50.07

58.65

45.25

70.61

29.39

46.05

53.95

  Xinjiang     

745.20

530.37

170.24

360.13

214.83

71.17

28.83

32.10

67.90