3-14 Gross Capital Formation and It's Composition by Region (1999)

Data in value terms in this table are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

 

 

 

 Total=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross

 

 

 

 

Capital

Gross Fixed

Changes in

Gross Fixed

Changes in

Formation

Capital Formation

Inventories

Capital

Inventories

(100 million yuan)

 

 

Formation

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

1526.16

1233.46

292.70

80.82

19.18

  Tianjin      

722.70

631.92

90.78

87.44

12.56

  Hebei        

2183.96

1822.30

361.66

83.44

16.56

  Shanxi       

685.15

605.35

79.80

88.35

11.65

  Inner Mongolia

554.22

383.37

170.85

69.17

30.83

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

1284.31

1115.82

168.49

86.88

13.12

  Jilin         

658.74

525.04

133.70

79.70

20.30

  Heilongjiang 

961.19

859.11

102.08

89.38

10.62

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

1929.42

1801.59

127.83

93.37

6.63

  Jiangsu      

3554.26

2842.65

711.61

79.98

20.02

  Zhejiang     

2519.98

1970.59

549.39

78.20

21.80

  Anhui        

1049.96

839.29

210.67

79.94

20.06

  Fujian       

1673.94

1184.84

489.10

70.78

29.22

  Jiangxi       

747.17

552.67

194.50

73.97

26.03

  Shandong     

3652.95

2662.95

990.00

72.90

27.10

 

 

 

 

 

 

  Henan        

1964.61

1472.53

492.08

74.95

25.05

  Hubei        

1811.66

1320.10

491.56

72.87

27.13

  Hunan        

1130.67

956.10

174.57

84.56

15.44

  Guangdong    

3252.19

2974.32

277.87

91.46

8.54

  Guangxi      

645.64

629.07

16.57

97.43

2.57

  Hainan       

223.83

187.91

35.92

83.95

16.05

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

592.58

558.99

33.59

94.33

5.67

  Sichuan      

1466.29

1229.81

236.48

83.87

16.13

  Guizhou      

431.38

398.46

32.92

92.37

7.63

  Yunnan       

744.31

720.87

23.44

96.85

3.15

  Tibet        

43.75

36.98

6.77

84.53

15.47

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

678.65

651.33

27.32

95.97

4.03

  Gansu        

411.47

283.85

127.62

68.98

31.02

  Qinghai      

140.29

131.12

9.17

93.46

6.54

  Ningxia      

142.39

130.61

11.78

91.73

8.27

  Xinjiang     

581.59

551.72

29.87

94.86

5.14