3-13 Gross Domestic Product by Expenditure Approach by Region (1999)

Data in value terms in this table are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

 

 

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Domestic

 

 

 

Capital

Final

Product by

Final

Gross

Net Export

Formation

Consumption

Expenditure Approach

Consumption

Capital

of Goods

Rate

Rate

(100 million yuan)

Expenditure

Formation

and Services

(%)

(%)

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

2174.46

954.14

1526.16

-305.84

70.19

43.88

  Tianjin      

1450.06

716.80

722.70

10.56

49.84

49.43

  Hebei        

4569.19

1983.79

2183.96

401.44

47.80

43.42

  Shanxi       

1501.33

857.14

685.15

-40.96

45.64

57.09

  Inner Mongolia

1254.76

724.54

554.22

-24.00

44.17

57.74

 

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

4171.69

2330.53

1284.31

556.85

30.79

55.87

  Jilin        

1680.05

1030.43

658.74

-9.12

39.21

61.33

  Heilongjiang 

2874.47

1730.80

961.19

182.48

33.44

60.21

 

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

4034.96

1719.48

1929.42

386.06

47.82

42.61

  Jiangsu      

7619.31

3339.79

3554.26

725.26

46.65

43.83

  Zhejiang     

5370.22

2355.39

2519.98

494.85

46.93

43.86

  Anhui        

2908.59

1861.17

1049.96

-2.54

36.10

63.99

  Fujian       

3539.67

1830.58

1673.94

35.15

47.29

51.72

  Jiangxi      

1911.98

1171.61

747.17

-6.80

39.08

61.28

  Shandong     

7662.10

3809.13

3652.95

200.02

47.68

49.71

 

 

 

 

 

 

 

  Henan        

4576.10

2358.34

1964.61

253.15

42.93

51.54

  Hubei        

3806.54

1983.14

1811.66

11.74

47.59

52.10

  Hunan        

3326.75

2212.47

1130.67

-16.39

33.99

66.51

  Guangdong    

8464.31

4511.64

3252.19

700.48

38.42

53.30

  Guangxi      

1953.27

1342.88

645.64

-35.25

33.05

68.75

  Hainan       

470.49

258.53

223.83

-11.87

47.57

54.95

 

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

1479.71

924.14

592.58

-37.01

40.05

62.45

  Sichuan      

3711.61

2247.20

1466.29

-1.88

39.51

60.55

  Guizhou      

911.86

725.77

431.38

-245.29

47.31

79.59

  Yunnan       

1855.74

1256.46

744.31

-145.03

40.11

67.71

  Tibet        

103.43

59.19

43.75

0.49

42.30

57.23

 

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

1487.61

903.79

678.65

-94.83

45.62

60.75

  Gansu        

931.00

547.75

411.47

-28.22

44.20

58.83

  Qinghai      

241.49

151.45

140.29

-50.25

58.09

62.71

  Ningxia      

241.49

153.97

142.39

-54.87

58.96

63.76

  Xinjiang     

1168.55

745.20

581.59

-158.24

49.77

63.77