3-10 Structure of Gross Domestic Product by Region (1999)

Data in value terms are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Gross

 

 

 

 

 

Domestic

Compensation of

Depreciation

Net Taxes

Operating

 

Product

Laborers

of Fixed

on Production

Surplus

 

(100 million yuan)

 

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

2174.46

1053.09

400.53

294.91

425.93

  Tianjin      

1450.06

755.33

217.54

241.72

235.47

  Hebei        

4569.19

2475.40

651.67

439.96

1002.16

  Shanxi       

1506.78

777.17

197.15

173.54

358.92

  Inner Mongolia

1268.20

825.76

177.42

114.52

150.50

 

 

 

 

 

 

  Liaoning     

4171.69

2024.25

709.16

446.39

991.89

  Jilin        

1669.56

1025.66

269.40

190.72

183.78

  Heilongjiang 

2897.41

1356.11

435.87

506.76

598.67

 

 

 

 

 

 

  Shanghai     

4034.96

1429.65

580.89

886.85

1137.57

  Jiangsu      

7697.82

3841.05

1148.29

914.12

1794.36

  Zhejiang     

5364.89

2471.17

572.71

647.79

1673.22

  Anhui        

2908.59

1534.20

398.73

415.50

560.16

  Fujian       

3550.24

1823.69

433.03

361.27

932.25

  Jiangxi      

1962.98

1210.35

300.73

197.81

254.09

  Shandong     

7662.10

3531.98

1374.08

1040.82

1715.22

 

 

 

 

 

 

  Henan        

4576.10

2781.87

619.96

579.76

594.51

  Hubei        

3857.99

2246.66

685.77

568.04

357.52

  Hunan        

3326.75

2076.20

433.88

420.34

396.33

  Guangdong    

8464.31

4346.60

1436.78

1372.69

1308.24

  Guangxi      

1953.27

1287.10

194.97

204.02

267.18

  Hainan       

471.23

274.33

73.65

55.37

67.88

 

 

 

 

 

 

  Chongqing    

1479.71

823.53

226.32

207.91

221.95

  Sichuan      

3711.61

2140.13

612.28

439.74

519.46

  Guizhou      

911.86

595.72

113.60

160.88

41.66

  Yunnan       

1855.74

890.58

283.71

432.12

249.33

  Tibet        

105.61

67.71

24.13

5.16

8.61

 

 

 

 

 

 

  Shaanxi      

1487.61

819.36

241.44

215.45

211.36

  Gansu        

931.98

490.36

118.06

147.06

176.50

  Qinghai      

238.39

150.90

38.74

24.96

23.79

  Ningxia      

241.49

147.91

43.37

31.98

18.23

  Xinjiang     

1168.55

652.61

195.18

132.01

188.75