3-8 Gross Domestic Product and Its Indices by Region

Absolute figures in this table are calculated at current prices while indices are calculated at comparable prices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Domestic Product (100 million yuan)

Indices (preceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

1997

1998

1999

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beijing      

1615.73

1810.09

2011.31

2174.46

109.2

109.6

109.8

110.2

  Tianjin      

1102.40

1235.28

1336.38

1450.06

114.3

112.1

109.3

110.0

  Hebei        

3452.97

3953.78

4256.01

4569.19

113.5

112.5

110.7

109.1

  Shanxi       

1308.01

1480.13

1486.08

1506.78

111.0

110.5

109.0

105.1

  Inner Mongolia

984.78

1099.77

1192.29

1268.20

112.7

109.7

109.6

107.8

 

          

          

           

 

          

          

         

 

  Liaoning     

3157.69

3582.46

3881.73

4171.69

108.6

108.9

108.3

108.2

  Jilin        

1337.16

1446.91

1557.78

1669.56

113.7

109.2

109.0

108.1

  Heilongjiang 

2402.58

2708.46

2798.89

2897.41

110.5

110.0

108.3

107.5

 

          

          

          

 

          

          

         

 

  Shanghai     

2902.20

3360.21

3688.20

4034.96

113.0

112.7

110.1

110.2

  Jiangsu      

6004.21

6680.34

7199.95

7697.82

112.2

112.0

111.0

110.1

  Zhejiang     

4146.06

4638.24

4987.50

5364.89

112.7

111.1

110.1

110.0

  Anhui        

2339.25

2669.95

2805.45

2908.59

114.4

112.7

108.5

108.1

  Fujian       

2583.83

3000.36

3286.56

3550.24

115.4

114.5

111.4

110.0

  Jiangxi      

1517.26

1715.18

1851.98

1962.98

113.4

111.5

108.2

107.8

  Shandong     

5960.42

6650.02

7162.20

7662.10

112.2

111.2

110.8

110.1

 

          

          

          

 

          

          

         

 

  Henan        

3661.18

4079.26

4356.60

4576.10

113.9

110.4

108.7

108.0

  Hubei        

2970.20

3450.24

3704.21

3857.99

113.2

113.0

110.3

108.3

  Hunan        

2647.16

2993.00

3118.09

3326.75

112.6

110.8

109.1

108.3

  Guangdong    

6519.14

7315.51

7919.12

8464.31

110.7

110.6

110.2

109.5

  Guangxi      

1697.90

1817.25

1903.04

1953.27

110.3

108.1

109.1

107.7

  Hainan       

389.53

409.86

438.92

471.23

104.8

106.7

108.3

108.6

 

          

          

          

 

          

          

         

 

  Chongqing    

1179.09

1350.10

1429.26

1479.71

111.2

111.0

108.4

107.6

  Sichuan      

2985.15

3320.11

3580.26

3711.61

110.1

110.2

109.1

105.6

  Guizhou      

713.70

792.98

841.88

911.86

108.9

109.0

108.5

108.3

  Yunnan       

1491.62

1644.23

1793.90

1855.74

110.4

109.4

108.0

107.2

  Tibet        

64.76

76.98

91.18

105.61

113.2

111.3

110.2

109.6

 

          

          

          

 

          

          

         

 

  Shaanxi      

1175.38

1300.03

1381.53

1487.61

110.2

109.2

109.1

108.4

  Gansu        

714.18

781.34

869.75

931.98

111.5

108.5

109.2

108.3

  Qinghai      

183.57

202.05

220.16

238.39

108.6

109.0

109.0

108.2

  Ningxia      

193.62

210.92

227.46

241.49

118.1

107.6

108.5

108.7

  Xinjiang     

912.15

1050.14

1116.67

1168.55

106.4

111.0

107.3

107.1