2-9 Geographic Distribution of Minority Nationalities

Figures of population are obtained from the Population Census in 1990.

 

 

 

 

Nationality

Main Geographic Distribution

Population

(person)

 

 

 

  Mongolian

Inner Mongolia,Liaoning,Jilin,Hebei,

4802407

 

Heilongjiang and Xinjiang

 

  Hui

Ningxia,Gansu,Henan,Xinjiang,Qinghai,

8612001

 

Yunnan,Hebei,Shandong,Anhui,Liaoning,

 

 

Beijing,Inner Mongolia,Tianjin,

 

 

Heilongjiang,Shaanxi,Guizhou,Jilin,

 

 

Jiangsu and Sichuan

 

  Tibetan

Tibet,Sichuan,Qinghai,Gansu and Yunnan

4593072

  Uygur

Xinjiang

7207024

  Miao

Guizhou,Hunan,Yunnan,Guangxi,Chongqing,

7383622

 

Hubei and Sichuan

 

  Yi

Yunnan,Sichuan and Guizhou

6578524

  Zhuang

Guangxi Yunnan and Guangdong

15555820

  Bouyei

Guizhou

2548294

  Korean

Jilin,Heilongjiang and Liaoning

1923361

  Man

Liaoning,Hebei,Heilongjiang,Jilin,

9846776

 

Inner Mongolia and Beijing

 

  Dong

Guizhou,Hunan and Guangxi

2508624

  Yao

Guangxi,Hunan,Yunnan and Guangdong

2137033

  Bai

Yunnan,Guizhou and Hunan

1598052

  Tujia

Hunan,Hubei,Chongqing and Guizhou

5725049

  Hani

Yunnan

1254800

  Kazak

Xinjiang

1110758

  Dai

Yunnan

1025402

  Li

Hainan

1112498

  Lisu

Yunnan and Sichuan

574589

  Va

Yunnan

351980

  She

Fujian,Zhejiang,Jiangxi and Guangdong

634700

  Gaoshan

Taiwan and Fujian

2877

  Lahu

Yunnan

411545

  Shui

Guizhou and Guangxi

347116

  Dongxiang

Gansu and Xinjiang

373669

  Naxi

Yunnan

277750

  Jingpo

Yunnan

119276

  Kirgiz

Xinjiang

143537

  Tu

Qinghai and Gansu

192568

  Daur

Inner Mongolia and Heilongjiang

121463

  Mulam

Guangxi

160648

  Qiang

Sichuan

198303

  Blang

Yunnan

82398

  Salar

Qinghai

87546

  Maonan

Guangxi

72370

  Gelo

Guizhou

438192

  Xibe

Liaoning and Xinjiang

172932

  Achang

Yunnan

27718

  Primi

Yunnan

29721

  Tajik

Xinjiang

33223

  Nu

Yunnan

27190

  Uzbek

Xinjiang

14763

  Russian

Xinjiang and Heilongjiang

13500

  Ewenki

Inner Mongolia

26379

  Deang

Yunnan

15461

  Baoan

Gansu

11683

  Yugur

Gansu

12293

  Jing

Guangxi

18749

  Tatar

Xinjiang

5064

  Derung

Yunnan

5825

  Oroqen

Heilongjiang and Inner Mongolia

7004

  Hezhen

Heilongjiang

4254

  Monba

Tibet

7498

  Lhoba

Tibet

2322

  Jino

Yunnan

18022