2-8 Administrative Division and Population of Minority Nationality Autonomous Areas (1999)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provinces and

Autonomous

Number

#Cities

Number

# Cities

Total

Minority

Regions

of

at

of

at

Population

#Minority

Population

Prefectures

Prefectural

Counties

County

in Minority

Population

as Percentage to

Level

Level

 Areas

Total Population

(10 000

in Minority

persons)

 Areas (%)

  National Total

77

20

635

70

16682.55

7591.40

45.51

  Hebei

6

189.80

108.70

57.27

  Inner Mongolia

12

5

84

15

2361.90

487.27

20.63

  Liaoning

8

333.47

167.07

50.10

  Jilin

1

11

6

332.62

117.11

35.21

  Heilongjiang

1

24.38

5.12

21.00

  Zhejiang

1

17.55

1.76

10.03

  Hubei

1

10

2

443.17

209.13

47.19

  Hunan

1

15

1

470.57

320.26

68.06

  Guangdong

3

45.68

16.08

35.20

  Guangxi

14

9

81

10

4713.00

1789.21

37.96

    Hainan

6

154.17

75.65

49.07

    Chongqing

5

289.48

163.18

56.37

    Sichuan

3

50

1

594.72

323.86

54.46

    Guizhou

3

46

4

1475.07

833.64

56.52

    Yunnan

8

78

7

2050.59

1109.39

54.10

    Tibet

7

1

72

1

256.00

240.71

94.03

    Gansu

2

21

2

308.91

170.82

55.30

    Qinghai

6

35

2

303.18

178.05

58.73

    Ningxia

4

3

17

2

543.29

186.59

34.34

    Xinjiang

15

2

85

17

1775.00

1087.80

61.28