1-10 Seashore Land Area for Cultivation

 

 

 

 

(1 000 hectares)

Region

Cultivatable

Shallow Sea

Sea-beach

Harbor

Marine Area

 

 

 

 

 

NationalTotal

2600.11

1622.56

797.00

180.55

Beijing

0.44

                

0.44

              

Tianjin

18.49

10.00

8.49

              

Hebei

111.37

49.66

61.70

              

Liaoning

725.84

590.44

92.45

42.95

Shanghai

3.22

                

3.22

               

Jiangsu

139.00

7.87

130.96

0.17

Zhejiang

101.46

36.30

57.39

7.77

Fujian

184.94

77.39

100.76

6.79

Shandong

358.21

131.68

173.41

53.12

Guangdong

835.67

664.00

120.00

51.67

Guangxi

31.95

6.78

22.09

3.08

Hainan

89.52

48.43

26.09

15.00