20-84 Publication of Audio Products by Region (1998)

 

Audio-tapes

CDs

Region

Kind

Volume (10 000 cassettes)

Kind

Volume (10 000 pieces)

National Total

6262

11234.14

1886

748.99

 

 

 

 

 

Central Publishing House

2126

4599.07

600

249.17

Local Publishing House

4136

6635.07

1286

499.82

 

 

 

 

 

Beijing

316

169.73

13

1.80

Tianjin

57

27.10

30

8.40

Hebei

50

70.40

41

11.80

Shanxi

56

32.90

3

4.00

Inner Mongolia

13

7.00

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

97

172.99

31

10.90

Jilin

24

8.67

 

 

Heilongjiang

17

5.84

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1584

3532.57

340

108.31

Jiangsu

107

279.58

45

15.74

Zhejiang

113

149.77

50

65.36

Anhui

49

120.07

6

10.30

Fujian

37

80.27

32

17.90

Jiangxi

113

140.27

48

21.58

Shandong

18

44.15

3

1.00

 

 

 

 

 

Henan

30

29.70

3

0.66

Hubei

70

56.86

37

16.96

Hunan

217

190.99

29

11.18

Guangdong

691

1129.41

388

70.97

Guangxi

81

31.32

61

16.46

Hainan

16

69.20

14

5.50

 

 

 

 

 

Chongqing

39

23.38

 

 

Sichuan

56

96.83

29

26.70

Guizhou

 

 

76

72.50

Yunnan

13

7.45

2

0.60

Tibet

 

 

4

0.90

 

 

 

 

 

Shaanxi

184

119.27

 

 

Gansu

19

20.13

 

 

Qinghai

55

17.87

1

0.30

Ningxia

12

0.75

 

 

Xinjiang

2

0.60