20-64 Number of Institutions for Culture, Art and Cultural Relics by Region(1998)

(unit)

 

 

 

 

 

Year

Art Performance Troupes

Art Performance Places

Cultural Centers

Public Libraries

Museums

National Total

2652

1929

2901

2731

1339

 

 

 

 

 

 

Central Publishing House

17

6

 

1

5

Local Publishing House

2635

1923

2901

2730

1334

 

 

 

 

 

 

Beijing

20

23

22

23

26

Tianjin

17

32

18

31

15

Hebei

139

112

168

146

40

Shanxi

161

53

118

120

72

Inner Mongolia

117

31

102

108

21

 

 

 

 

 

 

Liaoning

81

72

103

129

30

Jilin

67

57

95

60

17

Heilongjiang

92

50

118

97

41

 

 

 

 

 

 

Shanghai

29

44

43

32

11

Jiangsu

132

137

108

99

79

Zhejiang

82

98

83

82

68

Anhui

91

104

101

83

35

Fujian

94

79

80

80

76

Jiangxi

80

64

101

104

83

Shandong

118

107

139

131

56

 

 

 

 

 

 

Henan

206

167

195

132

68

Hubei

104

82

129

101

92

Hunan

88

93

124

115

68

Guangdong

139

76

117

120

122

Guangxi

118

32

97

173

38

Hainan

22

18

18

19

15

 

 

 

 

 

 

Chongqing

39

25

43

42

12

Sichuan

100

97

170

129

47

Guizhou

28

13

85

89

5

Yunnan

131

40

127

148

27

Tibet

26

18

48

1

2

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

118

110

111

114

67

Gansu

78

46

83

91

63

Qinghai

14

2

42

38

12

Ningxia

15

17

22

20

3

Xinjiang

89

24

91

73

23