20-55 Quality of Products by Region (1998)

Unit:%

 

 

 

 

 

 

Rates of Grade Products

 

 

Region

Rate of Products

Rate of Products

Rate of Products

Rate of New

Rate of Loss

 

with Excellent

with First

with Qualified

Products

Due to Bad

 

Quality

Grade Quality

Quality

 

Quality

National Total

19.80

39.50

40.17

14.25

0.72

 

 

 

 

 

 

Beijing

25.78

33.46

40.75

14.03

0.93

Tianjin

12.35

49.07

35.46

11.11

0.36

Hebei

28.04

33.92

38.04

7.41

0.49

Shanxi

9.37

56.05

34.57

3.92

1.70

Inner Mongolia

28.69

26.13

44.58

14.55

1.02

 

 

 

 

 

 

Liaoning

14.12

36.82

48.90

13.55

0.54

Jilin

15.23

63.21

21.55

24.16

0.76

Heilongjiang

18.76

46.07

35.18

5.13

1.66

 

 

 

 

 

 

Shanghai

12.31

53.50

34.20

20.06

0.80

Jiangsu

17.10

35.76

46.46

19.29

0.63

Zhejiang

19.56

34.80

45.07

9.93

0.90

Anhui

18.40

47.14

33.79

15.94

0.59

Fujian

21.68

42.99

35.06

18.70

0.35

Jiangxi

1.00

22.54

76.46

9.11

0.86

Shandong

27.23

40.54

31.01

16.12

0.51

 

 

 

 

 

 

Henan

21.92

39.41

36.35

8.72

0.29

Hubei

28.25

36.69

24.28

9.58

0.53

Hunan

28.57

33.92

36.80

14.22

0.95

Guangdong

39.23

25.03

35.04

29.41

1.30

Guangxi

19.46

52.14

28.40

31.05

0.72

Hainan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

20.93

33.59

41.19

16.93

1.53

Sichuan

20.51

29.96

48.98

3.12

0.85

Guizhou

2.97

53.73

43.30

20.05

3.86

Yunnan

0.18

27.88

71.94

3.21

1.00

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

5.16

27.04

67.79

13.52

1.14

Gansu

3.42

32.25

64.33

13.68

0.68

Qinghai

1.80

22.77

74.90

4.05

0.68

Ningxia

 

 

 

 

 

Xinjiang

 

64.33

33.70

25.79

0.67

 

 

 

 

 

 

a)Sampling data in this table are collected from 73 main industrial cities.