20-49 Statistics on Projects Completed by Surveying and Mapping Departments by Region (1998)

 

Geodesy

 

 

 

 

Region

Horizontal

Vertical

 

# 1:10 000-

Map

 

Control Survey

Control Survey

Mapping

1:50 000

Printing

 

(point)

(kilometer)

 

 

(color ream)

National Total

1216

21783

29549

3228

278039

 

 

 

 

 

 

Beijing

 

2213

3495

219

2276

Tianjin

22

2077

3433

 

900

Hebei

510

1082

1497

103

1583

Shanxi

 

 

256

239

7081

Inner Mongolia

 

 

68

 

10669

 

 

 

 

 

 

Liaoning

 

 

2054

156

2371

Jilin

 

 

101

78

106

Heilongjiang

 

3780

1888

785

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

 

 

 

Jiangsu

 

 

1895

69

8662

Zhejiang

 

1026

991

176

10980

Anhui

 

 

852

 

16550

Fujian

 

836

2290

115

9072

Jiangxi

48

150

876

53

440

Shandong

 

 

435

77

12835

 

 

 

 

 

 

Henan

411

545

508

60

3848

Hubei

 

 

1012

192

 

Hunan

 

 

1329

336

20118

Guangdong

 

3487

475

5

35912

Guangxi

165

379

1567

293

7873

Hainan

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

 

 

 

 

 

Sichuan

 

4610

1757

135

119496

Guizhou

 

 

 

 

55

Yunnan

 

831

420

104

628

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

 

7

 

 

609

Gansu

 

30

32

 

39

Qinghai

 

 

794

33

851

Ningxia

60

730

267

 

154

Xinjiang

 

 

1247

 

4931