18-8 FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND IT'S COMPOSITION BY REGION

 

 

 

 

Unit:USD million

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

1990

1995

1997

1998

 

 

 

 

Beijing

658

2182

2248

2384

 

 

 

 

Tianjin

23

133

180

202

 

 

 

 

Hebei

5

42

97

100

 

 

 

 

Shanxi

5

21

37

38

 

 

 

 

Inner Mongolia

1

91

107

126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

69

189

260

262

 

 

 

 

Jilin

6

41

59

38

 

 

 

 

Heilongjiang

7

61

105

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

230

939

1317

1218

 

 

 

 

Jiangsu

71

260

408

529

 

 

 

 

Zhejiang

54

236

345

361

 

 

 

 

Anhui

5

31

64

51

 

 

 

 

Fujian

101

484

614

651

 

 

 

 

Jiangxi

3

25

45

43

 

 

 

 

Shandong

36

154

204

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

6

60

95

101

 

 

 

 

Hubei

22

73

170

88

 

 

 

 

Hunan

10

65

140

156

 

 

 

 

Guangdong

713

2393

2801

2942

 

 

 

 

Guangxi

76

121

178

156

 

 

 

 

Hainan

27

81

102

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

 

 

105

88

 

 

 

 

Sichuan

36

125

79

84

 

 

 

 

Guizhou

1

29

44

48

 

 

 

 

Yunnan

16

165

264

261

 

 

 

 

Tibet

 

11

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

41

139

225

247

 

 

 

 

Gansu

6

21

28

30

 

 

 

 

Qinghai

 

2

3

3

 

 

 

 

Ningxia

 

1

1

1

 

 

 

 

Xinjiang

12

74

71

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Foreign exchange earnings in 1990 were calculated to the RMB Foreign Exchange Certificate by the average

 

 

 

 

 

 

 

 

exchange rate of the year.