18-3 NUMBER OF TOURIST HOTELS BY OWNERSHIP AND REGIONS (END OF 1998)

(unit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Total

State-

Collective

Private

Joint

Share

Foreign

Funded by

 

Number of

owned

owned

 

Owned

Holding

Funded

Entrepreneurs

 

Tourist

 

 

 

 

 

 

from Hong Kong,

 

Hotels

 

 

 

 

 

 

Macao and Taiwan

National Total

5782

3639

859

153

155

282

458

236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

341

198

50

1

3

12

77

 

Tianjin

88

42

15

 

3

 

28

 

Hebei

139

136

1

 

 

 

2

 

Shanxi

65

49

10

1

 

5

 

 

Inner Mongolia

54

44

5

 

 

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

243

143

27

4

1

13

28

27

Jilin

125

91

8

2

 

3

20

1

Heilongjiang

135

107

13

2

 

2

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

136

87

10

 

5

9

11

14

Jiangsu

351

256

43

1

3

14

16

18

Zhejiang

366

181

71

1

13

69

18

13

Anhui

183

134

13

 

3

13

12

8

Fujian

187

76

57

4

8

3

23

16

Jiangxi

75

66

2

 

 

 

3

4

Shandong

319

246

27

1

6

7

24

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

129

60

22

39

1

5

 

2

Hubei

265

193

31

3

2

16

10

10

Hunan

169

119

31

 

3

5

6

5

Guangdong

1056

554

201

46

68

18

82

87

Guangxi

190

118

23

1

1

14

23

10

Hainan

248

88

43

27

21

37

30

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

52

44

2

1

 

3

1

1

Sichuan

212

141

29

8

3

21

5

5

Guizhou

48

45

 

 

 

 

3

 

Yunnan

234

155

53

3

10

7

5

1

Tibet

36

8

26

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

82

61

4

1

1

1

12

2

Gansu

41

39

 

 

 

 

2

 

Qinghai

13

13

 

 

 

 

 

 

Ningxia

27

25

 

1

 

 

1

 

Xinjiang

173

120

42

5

 

3

3