17-16 ACTUALLY USED FOREIGN DIRECT AND OTHER INVESTMENT BY REGION

Unit:USD 10 000

 

 

 

 

 

1997

1998

Region and Sector

Foreign Direct Investment

Foreign Other Investment

Foreign Direct Investment

Foreign Other Investment

National Total

4525704

713030

4546275

209474

 

 

 

 

 

Regional Total

4490109

147330

4528389

190760

 

 

 

 

 

Beijing

159286

 

216800

 

Tianjin

251135

 

211361

 

Hebei

110064

244

142868

 

Shanxi

26592

301

24451

 

Inner Mongolia

7325

 

9082

 

 

 

 

 

 

Liaoning

220470

16165

219045

21579

Jilin

40227

 

40917

 

Heilongjiang

73485

 

52639

 

 

 

 

 

 

Shanghai

422536

 

360150

6624

Jiangsu

543511

 

663179

 

Zhejiang

150345

 

131802

2210

Anhui

43443

 

27673

 

Fujian

419666

44

421211

 

Jiangxi

47768

335

46496

 

Shandong

249294

28262

220274

52826

 

 

 

 

 

Henan

69204

 

61654

 

Hubei

79019

5847

97294

6355

Hunan

91702

 

81816

 

Guangdong

1171083

92412

1201994

101166

Guangxi

87986

593

88613

 

Hainan

70554

 

71715

 

 

 

 

 

 

Chongqing

38675

3127

43107

 

Sichuan

24846

 

37248

 

Guizhou

4977

 

4535

 

Yunnan

16566

 

14568

 

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

62816

 

30010

 

Gansu

4144

 

3864

 

Qinghai

247

 

 

 

Ningxia

671

 

1856

 

Xinjiang

2472

 

2167

 

 

 

 

 

 

Total of the Ministries and Other Departments

35595

565700

17886

18714