16-6 TOTAL SALES AND INVENTORY IN WHOLESALE AND RETAIL SALE TRADES BY REGION (1998)

Unit:100 million yuan

 

 

 

 

 

Region

Total

Total

 

 

Inventory

 

Goods Purchase

Sales

Above Designated Size

Below Designated Size

(year-end)

National Total

24297.4

56437.7

27146.8

29290.9

3789.7

 

 

 

 

 

 

Beijing

2518.9

3290.9

2585.8

705.1

482.5

Tianjin

633.7

958.9

695.4

263.5

102.2

Hebei

715.2

2360.9

790.1

1570.8

95.6

Shanxi

242.9

748.9

298.1

450.8

55.0

Inner Mongolia

149.3

487.7

171.3

316.4

32.3

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1128.6

2958.7

1211.4

1747.3

138.1

Jilin

215.3

848.8

236.5

612.3

64.3

Heilongjiang

387.6

1412.6

422.2

990.4

129.7

 

 

 

 

 

 

Shanghai

2394.3

3700.3

2850.0

850.3

241.4

Jiangsu

2315.8

5202.9

2609.7

2593.2

300.2

Zhejiang

2173.6

5037.5

2357.8

2679.7

205.5

Anhui

561.0

1520.7

603.2

917.5

117.5

Fujian

833.2

2001.3

920.9

1080.4

76.3

Jiangxi

256.4

885.1

297.3

587.8

44.2

Shandong

1486.1

3535.8

1687.3

1848.5

251.9

 

 

 

 

 

 

Henan

888.2

2253.8

1002.6

1251.2

175.1

Hubei

808.1

2183.4

965.2

1218.2

169.8

Hunan

643.1

1816.8

708.0

1108.8

101.4

Guangdong

2243.2

6721.2

2516.0

4205.2

206.0

Guangxi

350.4

1020.4

404.7

615.7

47.6

Hainan

51.2

183.7

60.4

123.3

12.4

 

 

 

 

 

 

Chongqing

290.4

716.1

336.5

379.6

50.2

Sichuan

666.2

1821.4

746.3

1075.1

113.2

Guizhou

191.5

581.3

225.1

356.2

45.5

Yunnan

1021.7

1796.6

1235.9

560.7

180.4

Tibet

9.9

41.8

10.3

31.5

3.9

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

302.5

848.0

352.6

495.4

40.8

Gansu

139.9

452.9

151.3

301.6

38.9

Qinghai

32.8

101.3

42.1

59.2

9.4

Ningxia

40.3

101.2

48.5

52.7

14.1

Xinjiang

606.1

846.8

604.3

242.5

244.3