15-12 PASSENGER TRAFFIC BY REGION (1998)

 

 

Unit:10 000 persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National

Local

 

 

 

 

Region

Total

Railways

Railways

Highways

Waterways

 

 

National Total

1377252

92991

628.9

1257332

20545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

10573

3869

 

6704

 

 

 

Tianjin

3213

1561

0.1

1651

1

 

 

Hebei

58506

4745

 

53761

 

 

 

Shanxi

27458

2771

 

24612

75

 

 

Inner Mongolia

20347

2795

 

17552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

51079

10381

30.4

40468

200

 

 

Jilin

22326

5849

 

16431

46

 

 

Heilongjiang

47599

10024

112.4

37439

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

5528

2761

 

1922

845

 

 

Jiangsu

97101

4460

 

92215

426

 

 

Zhejiang

118129

3248

 

111847

3034

 

 

Anhui

59182

2611

5.6

55715

850

 

 

Fujian

60062

1399

 

57935

728

 

 

Jiangxi

31930

2713

 

28746

471

 

 

Shandong

51878

3410

21.7

47574

872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

74186

3978

235.9

69917

55

 

 

Hubei

55221

2391

 

51786

1044

 

 

Hunan

79485

4515

28.6

73681

1260

 

 

Guangdong

128818

5271

45.2

120810

2692

 

 

Guangxi

39031

2110

128.5

36006

786

 

 

Hainan

15124

22

 

14733

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

48657

1123

 

44872

2662

 

 

Sichuan

128572

3017

20.6

123486

2048

 

 

Guizhou

45274

2048

 

42793

433

 

 

Yunnan

29412

1175

 

28048

189

 

 

Tibet

71

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

27252

2574

 

24500

178

 

 

Gansu

11932

969

 

10796

167

 

 

Qinghai

3151

262

 

2889

 

 

 

Ningxia

4791

185

 

4606

 

 

 

Xinjiang

14523

757

 

13766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Classified by Region

6845

 

 

 

1090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)The freight traffic not classified by region includes that completed by enterprises directly under the

 

 

 

 

 

 

 

departments of waterways and by civil aviation.