15-1 NUMBER OF STAFF AND WORKERS ENGAGED IN TRANSPORTATION, POST AND TELECOMMUNICATIONS BY REGION (END OF 1998)

Unit:10 000 persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Railway

Highway

Pipeline

Waterway

Air

Transportation

Other

Post and

Region

Transportation

Transportation

Transportation

Transportation

Transportation

Subsidiary Trades

Transportation

Telecommunications

National Total

193.4

139.5

3.3

51.3

11.2

147.8

2.0

115.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

6.4

2.7

...

 

1.2

3.5

 

4.3

Tianjin

3.4

2.4

 

1.0

0.2

3.5

...

1.5

Hebei

9.8

7.6

...

0.3

0.2

6.6

...

5.2

Shanxi

11.5

4.0

 

...

0.2

3.1

0.1

3.4

Inner Mongolia

9.4

2.7

 

 

0.1

3.7

...

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

13.5

6.7

0.5

1.3

0.8

9.6

0.1

4.9

Jilin

10.3

3.5

0.2

0.1

0.3

3.7

0.1

3.7

Heilongjiang

14.6

3.7

0.1

0.6

0.4

5.5

...

6.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

3.7

3.2

0.1

4.3

0.3

6.0

0.1

4.1

Jiangsu

6.6

9.3

1.4

8.8

0.3

12.9

0.3

6.1

Zhejiang

3.0

6.3

...

3.7

0.1

5.1

...

5.5

Anhui

4.4

7.3

 

3.4

0.2

4.1

0.1

3.1

Fujian

3.2

3.2

0.1

1.4

0.5

2.5

0.4

3.6

Jiangxi

7.1

3.8

 

1.5

0.2

2.5

0.2

2.4

Shandong

6.8

9.8

0.4

2.1

0.2

8.5

0.1

5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

12.8

8.6

0.1

0.8

0.1

7.4

...

5.4

Hubei

9.1

7.4

0.1

4.8

0.4

9.3

0.1

5.0

Hunan

7.6

7.0

 

2.0

0.2

5.4

...

4.8

Guangdong

6.2

6.4

...

6.7

1.4

14.7

0.1

12.8

Guangxi

5.4

3.1

 

1.4

0.3

4.5

...

2.8

Hainan

0.2

0.3

 

0.3

0.4

1.9

...

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

3.5

2.8

 

4.1

0.3

3.9

...

2.0

Sichuan

4.3

8.6

0.2

2.4

0.9

6.0

0.1

5.2

Guizhou

3.2

1.9

 

0.2

0.2

2.1

...

2.0

Yunnan

6.0

4.7

 

0.1

0.4

2.8

0.2

3.2

Tibet

...

1.0

 

 

0.1

0.2

...

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

10.4

3.4

 

...

0.5

3.3

...

3.0

Gansu

5.6

2.2

 

...

0.3

2.1

...

1.8

Qinghai

1.4

0.9

 

 

...

0.6

...

0.6

Ningxia

1.2

0.6

0.1

...

...

0.5

 

0.6

Xinjiang

3.1

4.4

...

 

0.5

2.3

...

2.3