14-25 TOTAL PRE-TAX PROFITS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES BY REGION (1998)

 

Total Pre-tax

 

 

 

Ratio of Pre-

Ratio of Pre-

Region

Profits

Total

Taxes and Extra

Taxes in

tax Profits to

tax Profits to

 

(10 000 yuan)

Profits

Charges on Project

management

Output Value

Assets

 

 

 

Settle Accounts

Expenses

 

 

National Total

4192554

1173285

3019269

1.2

4.2

3.5

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

305450

123744

181706

2

4.9

3.5

Tianjin

82554

29350

53204

1.4

3.9

2.9

Hebei

165395

40479

124915

1

4.2

4.2

Shanxi

59524

-10161

69685

-0.5

2.7

2.1

Inner Mongolia

39202

3241

35960

0.3

3.9

3.2

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

89494

-42535

132028

-1

2.1

1.6

Jilin

30354

-16523

46878

-1.1

2.1

1.6

Heilongjiang

90084

10870

79214

0.4

3.3

2.7

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

273404

130723

142681

2.2

4.7

3.9

Jiangsu

416444

138139

278305

1.2

3.5

3.4

Zhejiang

476540

194607

281932

2.1

5.1

5.8

Anhui

80035

774

79262

 

3.4

3.1

Fujian

129438

26052

103386

1.1

5.3

3.2

Jiangxi

30587

-2548

33135

-0.3

3.4

2

Shandong

379508

162328

217180

2.3

5.4

4.9

 

 

 

 

 

 

 

Henan

113707

21442

92265

0.7

3.7

3.7

Hubei

151996

38036

113959

1.1

4.4

3.6

Hunan

115843

19488

96355

0.6

3.5

3.6

Guangdong

424246

153969

270277

2

5.4

2.9

Guangxi

65466

16059

49408

1.2

4.9

2.8

Hainan

9686

295

9391

0.1

3.1

2.4

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

117636

33093

84544

1.1

4.1

5.3

Sichuan

229652

58555

171098

1

3.8

4.3

Guizhou

26508

638

25871

0.1

3.2

2.3

Yunnan

119929

35929

84000

1.4

4.8

5.4

Tibet

6745

4392

2353

4.6

7.1

4.6

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

50480

-3552

54032

-0.2

2.7

2.4

Gansu

55147

14455

40692

1.3

4.9

4.6

Qinghai

9832

-1555

11387

-0.4

2.8

2.2

Ningxia

10073

-622

10696

-0.2

2.6

1.8

Xinjiang

37596

-5875

43472

-0.4

2.6

2.4