12-29 MAIN FINANCIAL INDICATORS AND RATIOS OF ENTERPRISES RUN BY TOWNSHIPS AND VILLAGES BY REGION (1998)

 

 

 

 

 

 

Total

Original

Accumulative

Average Balance

Average Balance

Average

Profits

Profits

Pre-tax

Profits

Business

 

Business

 

 

 

Total

Wages

Value of

Total

of Net Value of

of Circulating

Capital

per 100 Yuan

per 100

Profits

per 100

Income per 100

Region

Income

Total Profits

Income Taxes

Taxes Paid

Pre-tax Profits

 

Fixed Assets

Depreciation

Fixed Assets

Funds

 

Original Value

Yuan of

per 100 Yuan

Yuan of Busi-

Yuan Original

 

(100 million

(100 million

Payable

(100 million

(100 million

(100 million

(year-end)

 

(100 million

(100 million

(100 million

of Fixed Assets

Capital

of Capital

ness Income

Value of Fixed

 

yuan)

yuan)

 

yuan)

yuan)

yuan)

(100 million yuan)

(100 million yuan)

yuan)

yuan)

yuan)

(yuan)

(yuan)

(yuan)

(Yuan)

Assets (yuan)

National Total

38284.0

1969.3

271.5

866.2

3147.2

2483.0

13467.8

3899.9

9515.7

12958.6

24401.9

14.6

8.1

12.9

5.1

284.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

571.7

28.3

4.5

16.7

44.2

46.6

257.4

80.3

175.6

313.2

545.7

11.0

5.2

8.1

5.0

222.1

Tianjin

863.9

69.7

10.2

14.3

92.2

45.0

269.7

85.3

182.9

346.7

569.6

25.8

12.2

16.2

8.1

320.3

Hebei

1603.6

128.7

8.2

27.9

158.5

96.9

632.9

194.9

435.5

495.6

953.4

20.3

13.5

16.6

8.0

253.5

Shanxi

668.4

36.6

4.8

20.4

71.6

71.8

214.9

69.1

144.3

161.5

330.2

17.0

11.1

21.7

5.5

311.0

Inner Mongolia

262.7

22.6

1.2

8.9

32.1

24.8

81.2

17.4

62.8

58.9

138.6

27.8

16.3

23.2

8.6

323.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1418.1

95.5

15.3

22.4

132.1

61.6

367.5

116.8

248.7

416.5

694.9

26.0

13.7

19.0

6.7

385.9

Jilin

192.6

21.3

3.0

6.8

32.2

17.3

118.4

26.9

90.0

86.2

198.9

18.0

10.7

16.2

7.3

247.1

Heilongjiang

430.4

22.9

1.7

6.8

32.6

23.3

137.7

30.2

96.0

101.6

221.8

17.9

10.3

14.7

5.3

337.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1462.4

67.9

7.2

36.5

113.0

96.1

661.1

176.6

482.0

910.0

1539.9

10.3

4.4

7.3

4.6

221.2

Jiangsu

5240.7

151.3

26.5

132.2

331.9

277.2

1930.7

545.2

1382.0

2174.9

3812.0

7.8

4.0

7.7

2.9

271.4

Zhejiang

3861.3

159.7

35.2

135.4

333.7

247.4

1537.3

400.5

1133.8

1735.8

3171.7

10.4

5.0

10.5

4.1

251.2

Anhui

1235.4

96.4

13.7

26.2

129.6

103.9

412.6

127.0

284.1

281.1

609.2

20.9

14.2

21.3

7.0

299.4

Fujian

1520.8

70.9

5.4

34.1

106.0

100.3

453.0

119.0

441.5

431.2

800.9

15.7

8.9

13.2

4.7

335.7

Jiangxi

430.4

26.4

1.8

12.3

40.8

38.1

157.6

42.8

113.3

96.4

205.5

16.8

12.8

19.9

6.1

273.1

Shandong

4625.1

315.9

64.7

94.1

462.8

218.9

1457.5

443.5

1012.0

1377.8

2600.9

21.7

12.1

17.8

6.8

317.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

2032.2

166.5

11.6

32.5

201.4

125.9

640.2

192.7

445.2

463.4

960.4

26.0

17.3

21.0

8.2

317.4

Hubei

2966.2

144.8

19.6

35.1

234.6

163.9

547.5

169.9

375.1

456.7

856.7

26.4

16.9

27.4

4.9

541.8

Hunan

1437.6

75.8

7.1

29.5

116.9

116.7

318.7

94.2

223.0

243.8

476.3

23.8

15.9

24.5

5.3

451.1

Guangdong

4232.3

176.0

14.1

91.2

276.0

349.4

1969.0

592.4

1373.1

1750.7

3518.4

8.9

5.0

7.8

4.2

214.9

Guangxi

519.0

20.3

1.1

12.1

33.3

35.5

172.5

52.4

118.6

113.0

254.3

11.8

8.0

13.1

3.9

300.9

Hainan

27.8

2.1

0.2

1.1

3.2

2.4

27.7

4.6

22.1

10.1

31.4

7.6

6.7

10.2

7.6

100.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

332.7

8.2

1.9

10.2

21.5

38.2

123.4

36.9

85.0

121.9

228.1

6.6

3.6

9.4

2.5

269.6

Sichuan

830.4

15.8

3.7

22.0

42.1

71.0

378.5

119.9

257.1

325.5

671.2

4.2

2.4

6.3

1.9

219.4

Guizhou

86.7

3.1

0.4

2.9

7.0

9.6

56.6

12.8

43.8

51.8

101.7

5.5

3.0

6.9

3.6

153.2

Yunnan

572.7

13.9

3.5

16.5

33.8

38.3

239.2

62.7

175.0

183.3

400.3

5.8

3.5

8.4

2.4

239.4

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

476.8

24.0

2.5

8.8

36.2

31.3

155.4

45.4

108.5

123.9

249.7

15.4

9.6

14.5

5.0

306.8

Gansu

157.9

10.5

1.5

4.5

17.8

17.1

71.0

17.3

53.2

58.7

119.9

14.8

8.8

14.8

6.6

222.4

Qinghai

18.6

0.7

0.1

0.7

1.5

2.3

15.0

2.8

11.9

7.6

20.9

4.7

3.3

7.2

3.8

124.0

Ningxia

27.5

1.3

0.1

1.2

2.5

2.9

16.3

5.3

14.6

13.3

30.0

8.0

4.3

8.3

4.7

168.7

Xinjiang

77.4

2.2

0.7

3.1

5.4

9.3

55.1

18.0

36.1

47.3

89.5

4.0

2.5

6.0

2.8

140.5