12-28 VALUE-ADDED OF TOWNSHIP AND VILLAGE ENTERPRISES (1998)

Unit:100 million yuan

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Region

Enterprises

Agriculture

Industry

Construction

Transportation

Commerce,Catering Trade and Other Services

National Total

22186.5

346.2

15530.3

1781.0

1361.4

3167.6

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

149.8

1.9

85.0

23.9

9.3

29.7

Tianjin

280.3

 

194.7

11.7

27.0

46.9

Hebei

1500.9

9.1

1085.1

93.5

96.1

217.1

Shanxi

433.8

3.3

304.3

29.0

48.4

48.8

Inner Mongolia

612.0

19.3

192.8

91.1

107.6

200.4

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1375.0

27.6

895.2

88.1

112.1

252.0

Jilin

378.2

8.1

167.4

43.6

62.0

97.1

Heilongjiang

219.8

5.3

157.2

24.9

9.7

22.7

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

482.7

 

482.7

 

 

 

Jiangsu

1974.6

6.0

1703.4

86.4

32.4

146.4

Zhejiang

2118.7

2.1

1929.9

47.8

29.6

109.3

Anhui

783.0

21.1

468.6

108.4

60.8

124.1

Fujian

1090.3

35.4

729.1

71.4

69.2

185.2

Jiangxi

342.9

3.1

226.4

27.6

28.9

56.9

Shandong

2049.0

28.8

1735.6

134.0

40.3

110.3

 

 

 

 

 

 

 

Henan

1372.4

19.6

998.7

120.7

64.0

169.4

Hubei

1287.3

55.5

815.6

134.1

71.7

210.4

Hunan

1456.1

49.0

703.1

222.2

145.9

335.9

Guangdong

1916.0

15.8

1475.0

99.4

70.6

255.2

Guangxi

435.3

14.5

190.5

40.0

47.2

143.1

Hainan

30.0

1.3

14.7

2.9

1.8

9.3

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

158.7

0.9

96.4

37.5

7.2

16.7

Sichuan

654.1

4.2

355.0

93.2

71.4

130.3

Guizhou

116.7

4.1

69.1

8.6

11.8

23.1

Yunnan

352.3

4.9

122.0

55.2

57.0

113.2

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

402.9

2.4

239.1

49.1

46.9

65.4

Gansu

112.8

1.6

48.5

22.6

16.7

23.4

Qinghai

12.6

0.2

7.1

1.3

1.5

2.5

Ningxia

27.9

0.4

12.3

5.4

4.6

5.2

Xinjiang

60.3

0.8

26.0

6.7

9.4

17.4