12-27 NUMBER OF STAFF AND WORKERS EMPLOYED IN TOWNSHIP AND VILLAGE ENTERPRISES(1998)

Unit:10 000 persons

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Region

Enterprises

Agriculture

Industry

Construction

Transportation

Commerce,Catering Trade and Other Services

National Total

12536.5

273.9

7334.2

1633.7

886.3

2408.4

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

92.4

1.3

54.1

16.4

5.7

14.9

Tianjin

115.4

 

81.2

6.5

9.8

12.1

Hebei

750.6

11.6

460.1

96.3

51.5

131.1

Shanxi

318.2

5.5

203.4

30.5

37.3

41.5

Inner Mongolia

368.0

13.6

110.2

58.6

60.4

125.2

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

425.9

11.6

236.6

41.3

40.9

95.5

Jilin

239.9

7.1

93.9

30.8

34.3

73.8

Heilongjiang

144.8

2.3

86.3

13.9

13.0

29.3

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

145.1

 

145.1

 

 

 

Jiangsu

837.4

3.0

633.8

79.8

24.0

96.8

Zhejiang

788.2

0.7

677.5

33.2

20.2

56.5

Anhui

566.6

13.7

312.7

98.7

41.1

100.4

Fujian

510.4

19.6

299.5

50.6

34.5

106.2

Jiangxi

303.2

5.3

171.7

37.9

22.0

66.3

Shandong

1198.5

18.4

712.4

184.0

73.3

210.4

 

 

 

 

 

 

 

Henan

768.8

12.0

484.5

109.0

46.4

116.9

Hubei

629.8

39.0

336.1

90.6

36.3

127.8

Hunan

877.2

41.3

415.1

161.4

69.8

189.6

Guangdong

1172.7

11.6

825.0

88.4

45.7

202.0

Guangxi

369.4

16.8

151.6

36.8

29.9

134.3

Hainan

25.4

2.3

8.7

2.5

2.3

9.6

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

135.6

1.9

75.5

41.7

4.8

11.7

Sichuan

571.1

8.2

274.7

112.0

40.1

136.1

Guizhou

122.0

3.7

70.7

10.9

8.9

27.8

Yunnan

395.3

13.3

138.9

69.1

47.0

127.0

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

380.9

4.9

167.5

70.4

47.8

90.3

Gansu

143.2

2.4

55.6

39.3

17.3

28.6

Qinghai

21.7

0.3

9.6

3.9

3.7

4.2

Ningxia

47.7

0.6

16.8

11.0

8.9

10.4

Xinjiang

71.2

2.0

25.3

8.0

9.5

26.4