12-26 NUMBER OF TOWNSHIP AND VILLAGE ENTERPRISES(1998)

Unit:10 000 units

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Region

Enterprises

Agriculture

Industry

Construction

Transportation

Commerce,Catering Trade and Other Services

National Total

2003.9

18.9

662.0

82.1

414.8

826.1

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

7.9

0.1

1.7

0.3

2.8

3.0

Tianjin

11.6

 

3.0

0.2

2.9

5.5

Hebei

85.4

0.5

35.4

3.3

15.6

30.6

Shanxi

32.3

0.4

8.2

1.5

12.3

9.9

Inner Mongolia

84.1

0.6

16.0

3.5

26.9

37.1

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

89.7

0.6

26.2

2.1

21.8

39.0

Jilin

69.7

0.5

16.3

4.4

18.4

30.1

Heilongjiang

21.6

0.2

8.8

0.9

4.6

7.1

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

2.9

 

2.9

 

 

 

Jiangsu

89.2

0.1

43.3

3.2

11.1

31.5

Zhejiang

102.6

 

62.9

0.5

12.8

26.4

Anhui

67.6

0.8

23.4

4.6

12.5

26.3

Fujian

77.6

1.1

23.8

3.7

14.5

34.5

Jiangxi

70.1

0.6

25.6

4.8

12.1

27.0

Shandong

150.8

1.3

54.5

5.6

30.0

67.4

 

 

 

 

 

 

 

Henan

86.9

0.6

36.4

3.7

16.1

30.1

Hubei

83.8

2.9

29.5

5.1

12.8

33.5

Hunan

214.9

3.4

72.7

12.8

41.7

84.3

Guangdong

140.3

1.5

42.8

7.0

24.1

64.9

Guangxi

80.6

0.6

18.7

2.3

10.5

48.5

Hainan

3.4

 

0.9

0.1

0.5

1.9

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

9.1

0.2

4.2

0.2

1.2

3.3

Sichuan

121.2

0.9

31.7

3.0

25.0

60.6

Guizhou

30.0

0.3

10.0

0.5

5.6

13.6

Yunnan

114.7

0.8

26.8

2.0

38.2

46.9

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

83.3

0.6

21.5

4.4

23.0

33.8

Gansu

20.1

0.1

5.5

0.7

4.8

9.0

Qinghai

5.2

 

1.5

0.1

1.7

1.9

Ningxia

12.2

0.1

2.9

1.2

4.2

3.8

Xinjiang

26.9

0.1

5.0

0.5

7.2

14.1