12-13 PER CAPITA AREA OF CULTIVATED LAND MANAGED BY RURAL HOUSEHOLDS BY REGION (1998)

Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households.

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit:mu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Area of

Contracted

Family

Hilly Area

Contracted

Family

 

Water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivated

Land

Plots

Under

Land

Polts

Afforesded

Area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land Under

 

 

Management

 

 

Hilly Area

Under

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management

 

 

 

 

 

 

Management

 

 

 

 

 

 

 

 

National Total

2.06

1.90

0.10

0.43

0.28

0.13

0.05

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

0.85

0.77

0.04

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

1.60

1.57

0.01

 

 

 

 

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

2.03

1.93

0.08

0.10

0.09

 

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

3.05

2.88

0.14

0.08

0.06

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

6.89

6.57

0.18

0.24

0.19

0.05

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

2.84

2.63

0.19

0.32

0.07

0.24

0.07

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

4.68

4.47

0.17

0.11

0.06

0.03

0.07

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

8.23

8.03

0.16

0.01

0.01

 

 

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

0.97

0.86

0.10

 

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

1.25

1.16

0.08

0.01

 

 

 

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

0.90

0.82

0.06

0.61

0.34

0.26

0.07

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

1.49

1.43

0.04

0.43

0.30

0.12

0.02

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

0.84

0.74

0.07

1.04

0.47

0.44

0.20

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

1.32

1.20

0.08

0.67

0.46

0.20

0.07

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

1.46

1.41

0.04

0.02

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

1.51

1.38

0.07

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

1.47

1.36

0.08

0.73

0.37

0.37

0.07

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

1.14

0.99

0.10

0.52

0.25

0.26

0.06

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

0.93

0.82

0.06

0.46

0.22

0.22

0.07

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

1.32

1.05

0.09

0.54

0.29

0.21

0.14

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

1.32

1.01

0.16

0.67

0.44

0.12

0.28

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

1.01

0.92

0.09

0.25

0.07

0.18

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

1.04

0.92

0.09

0.28

0.09

0.17

0.05

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

1.09

0.89

0.13

0.33

0.21

0.10

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

1.70

1.37

0.17

1.11

0.63

0.42

0.07

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

2.20

2.15

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

2.33

2.16

0.10

0.70

0.52

0.16

0.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

2.74

2.47

0.24

0.37

0.28

0.05

0.03

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

2.72

2.30

0.21

6.83

6.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

3.76

3.37

0.20

0.06

0.05

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

4.23

3.86

0.16