12-6 GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING, FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY AND THE RELATED INDICES

Data in value terms in this table are calculated at current prices, while the indices are calculated at comparable prices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Output Value of Farming, Forestry,

Indices of Gross Output of Farming,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal Husbandry and Fishery

Forestry, Animal Husbandry and Fishery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(100 million yuan)

(perceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year Region

Total

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farming

Forestry

Animal Husbandry

Fishery

 

Farming

Forestry

Animal Husbandry

Fishery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1978

1397.0

1117.5

48.1

209.3

22.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980

1922.6

1454.1

81.4

354.2

32.9

101.4

99.7

112.2

107.0

107.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

3619.5

2506.4

188.7

798.3

126.1

103.4

99.8

104.5

117.2

118.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990

7662.1

4954.3

330.3

1967.0

410.6

107.6

108.0

103.1

107.0

110.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991

8157.0

5146.4

367.9

2159.2

483.5

103.7

100.9

108.0

108.8

107.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

9084.7

5588.0

422.6

2460.5

613.6

106.4

104.2

107.7

108.8

115.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993

10995.5

6605.1

494.0

3014.4

882.0

107.8

105.2

108.0

110.8

118.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994

15750.5

9169.2

611.1

4672.0

1298.2

108.6

103.2

108.9

116.7

120.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995

20340.9

11884.6

709.9

6045.0

1701.3

110.9

107.9

105.0

114.8

119.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1996

22358.2

13539.8

778.0

6020.0

2020.4

109.4

107.8

105.7

111.4

114.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

23764.0

13852.5

817.8

6811.0

2282.7

106.6

104.5

103.3

109.5

111.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998

24516.7

14241.9

851.3

7000.7

2422.9

106.0

104.9

102.9

107.4

108.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

176.6

89.2

3.2

76.6

7.6

103.4

102.3

89.2

104.5

113.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

156.2

98.8

1.2

38.1

18.1

112.6

108.2

140.1

115.5

127.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

1505.9

885.9

27.4

547.6

45.1

107.8

107.4

102.1

108.5

110.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

359.2

249.5

13.3

94.8

1.6

111.5

116.5

89.6

105.2

105.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

534.4

335.3

16.9

177.4

4.8

108.1

110.3

104.9

104.6

122.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

969.8

534.7

17.4

269.6

148.1

116.0

124.0

111.2

109.7

109.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

666.5

394.9

8.1

254.1

9.4

117.9

125.7

104.0

108.5

107.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

736.3

517.6

17.7

184.5

16.6

100.1

96.1

97.8

109.9

110.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

206.8

89.1

0.8

87.3

29.5

102.4

105.1

139.3

101.9

96.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

1849.2

1096.9

24.2

435.5

292.7

104.0

103.0

109.9

104.2

107.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

1003.7

523.0

59.5

165.9

255.4

103.8

100.4

96.5

103.6

112.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

1202.3

679.6

58.5

335.7

128.4

102.7

97.2

108.4

109.3

114.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

973.4

411.0

78.4

200.2

283.9

106.0

103.4

103.0

108.3

109.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

734.9

361.5

47.6

238.3

87.4

98.2

92.1

101.0

104.4

105.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

2174.5

1219.9

45.9

583.4

325.4

109.9

111.3

96.0

111.6

104.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

1823.0

1159.6

50.2

597.1

16.1

106.9

105.3

104.7

109.7

114.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

1147.5

688.1

41.3

296.3

121.9

101.1

98.0

114.2

101.7

107.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

1232.8

628.7

48.2

476.3

79.6

102.9

98.6

102.4

108.7

107.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

1614.6

862.0

54.7

350.8

347.2

104.8

103.4

103.6

105.2

108.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

865.9

476.2

37.8

264.0

88.0

105.2

106.5

95.5

102.9

110.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

242.5

117.7

42.7

37.7

44.5

108.5

109.2

104.3

107.6

113.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

434.4

254.9

15.1

150.0

14.4

102.5

101.5

117.2

101.7

112.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

1394.1

823.7

45.9

493.1

31.5

104.4

102.7

103.0

106.6

111.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

402.3

274.6

15.5

108.1

4.2

100.3

97.3

102.2

107.0

118.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

614.5

381.3

41.8

179.3

12.2

104.5

100.6

105.2

112.6

124.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

42.3

22.4

0.9

19.0

0.0

102.3

104.5

103.2

100.7

188.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

479.4

340.9

19.2

115.9

3.4

108.9

109.2

109.8

107.7

105.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

335.8

252.6

8.8

73.3

1.2

115.9

119.1

98.9

108.9

119.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

60.8

31.4

1.0

28.3

0.1

104.7

103.4

101.8

106.4

83.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

78.8

53.8

1.0

22.4

1.6

109.3

109.9

66.8

111.6

119.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

498.4

387.4

7.4

100.1

3.5

110.8

111.5

105.7

109.0

101.8