11-13 LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN CITIES BY REGION(1998)

Region

Per

Per

Percentage

Percentage

Number of

Per Capita

Per Capita

Number

 

Capita

Capita

of

of

Public Buses

Area of

Public

of Public

 

Used

Living

Population

Population

and Trolley

Paved

Green

Lavatories

 

Space

Space

with Access

with

per

Roads

Areas

per 10 000

 

(sq.m)

(sq.m)

to Tap

Access

10 000

(sq.m)

(sq.m)

Population

 

 

 

Water

to Gas

Persons

 

 

 

National Total

13.63

9.30

95.97

78.78

8.60

8.26

6.06

5.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

14.83

9.87

100.00

95.40

19.62

5.86

8.00

11.12

Tianjin

12.58

8.06

100.00

93.61

8.20

7.88

4.06

5.77

Hebei

12.86

9.22

99.14

87.36

6.20

9.04

5.61

7.02

Shanxi

11.97

9.26

96.03

69.04

4.94

8.71

3.83

6.19

Inner Mongolia

12.07

8.40

87.31

51.21

3.75

6.08

5.90

8.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

11.68

8.13

97.44

87.84

7.66

6.15

5.88

7.25

Jilin

11.72

8.10

86.19

66.48

6.42

5.20

5.74

9.22

Heilongjiang

11.45

8.00

86.14

69.20

6.24

6.48

6.45

9.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

13.91

10.25

100.00

99.00

19.98

6.04

2.84

1.35

Jiangsu

14.72

9.85

99.21

92.65

8.73

9.82

7.70

6.49

Zhejiang

19.86

13.72

99.69

96.49

11.89

13.41

6.93

5.75

Anhui

11.44

7.80

93.61

68.30

6.57

8.97

6.68

6.91

Fujian

16.96

10.82

97.38

83.29

8.25

8.91

6.50

3.31

Jiangxi

13.31

8.88

92.83

61.41

5.94

6.10

5.65

4.01

Shandong

14.69

10.19

96.62

83.78

7.02

14.28

6.55

3.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

12.13

8.43

94.25

58.04

6.07

6.21

5.41

4.58

Hubei

14.29

9.83

97.47

76.66

9.38

9.79

7.86

4.30

Hunan

13.73

9.91

97.95

71.66

9.83

6.90

4.78

3.93

Guangdong

17.68

9.92

97.12

92.63

7.85

10.39

8.33

2.56

Guangxi

14.24

8.80

98.30

85.92

5.50

9.70

7.08

2.85

Hainan

15.17

11.39

97.71

95.03

15.65

16.65

11.26

3.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

12.17

8.94

97.58

72.13

8.24

4.62

2.29

6.84

Sichuan

13.61

9.36

96.32

71.93

7.16

6.60

4.16

3.78

Guizhou

11.09

8.34

95.10

51.38

11.45

4.86

7.63

6.01

Yunnan

13.36

9.91

96.85

75.38

11.60

7.52

7.54

4.85

Tibet

18.97

12.34

73.26

63.95

26.09

15.58

29.54

3.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

10.63

7.99

95.59

61.92

7.22

5.58

3.74

2.78

Gansu

11.24

8.30

94.32

41.49

6.53

7.82

3.50

3.06

Qinghai

8.72

6.44

97.85

49.14

8.57

6.34

3.02

3.19

Ningxia

11.24

8.74

96.38

72.82

5.63

7.72

3.85

9.76

Xinjiang

12.46

8.83

98.13

90.25

12.51

9.40

5.79

4.51