11-8 BASIC STATISTICS ON HEATING IN CITIES BY REGION (1998)

 

Heating Capacity

Volume Supplied

Length of Pipelines

Heating Area

Region

Steam

Hot Water

Steam

Hot Water

Steam

Hot Water

(10 000 sq.m)

 

(ton/hour)

(1 billion kw)

(ton)

(1 billion joule)

 

 

 

National Total

66427

71720

17463

64684

6933

27375

86540.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

2908

3052

1674

8102

345

1855

6477.00

Tianjin

10932

3309

 

3400

 

1992

4184.08

Hebei

3660

6552

1705

4218

413

2190

6693.73

Shanxi

3177

4863

728

3937

489

1409

4132.48

Inner Mongolia

1097

4644

83

3796

72

1229

3827.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

11653

13317

3325

8374

1370

5313

16446.00

Jilin

3025

7316

367

7068

237

2792

7487.38

Heilongjiang

4615

11681

1472

11761

476

4095

11729.89

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

2259

 

487

 

213

 

1295.37

Zhejiang

1222

 

381

 

120

 

300.60

Anhui

1915

380

391

20

103

23

196.04

Fujian

 

25

 

61

 

44

1500.00

Jiangxi

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

9865

6830

2885

5760

1593

2187

9197.65

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

2343

857

934

811

390

665

3022.32

Hubei

750

12

533

26

46

1

438.00

Hunan

733

49

587

1

51

 

577.00

Guangdong

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

2203

1077

295

540

430

338

1674.01

Gansu

2301

2495

2026

2409

193

1077

3042.94

Qinghai

8

51

 

34

 

36

59.00

Ningxia

666

1878

244

1808

140

455

1325.30

Xinjiang

1086

3332

346

2558

252

1674

2933.78