9-14 PRICE INDICES OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS BY REGION

(preceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997

1998

 

Investment

 

 

 

Investment

 

 

 

 

in Fixed

Construc-

Purchase of

Others

in Fixed

Construc-

Purchase of

Others

 

Assets

tion and

Equipment,

 

Assets

tion and

Equipment,

 

Region

 

Installtion

Tools and

 

 

Installtion

Tools and

 

 

 

 

Instruments

 

 

 

Instruments

 

National Index

101.7

102.9

98.1

102.9

99.8

100.5

97.5

100.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

102.7

104.9

96.8

100.4

100.8

101.4

100.5

99.5

Tianjin

100.8

101.9

97.3

101.5

98.9

100.2

95.3

100.3

Hebei

101.5

105.0

95.0

101.2

97.8

99.4

94.4

98.5

Shanxi

101.5

101.6

100.1

102.9

98.8

98.4

100.0

99.1

Inner Mongolia

99.7

97.9

98.2

108.7

101.7

102.1

97.8

107.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

102.3

102.1

101.0

105.1

99.8

100.2

100.4

97.2

Jilin

104.4

106.4

101.1

100.7

100.8

101.2

100.1

99.9

Heilongjiang

102.7

103.8

100.2

100.2

100.8

101.6

98.9

100.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

100.5

101.4

97.8

100.8

98.4

98.9

96.1

99.6

Jiangsu

99.2

100.0

96.6

101.6

98.4

99.1

95.0

102.6

Zhejiang

99.5

99.8

97.3

100.3

97.6

97.0

95.9

101.6

Anhui

101.3

101.1

101.6

101.4

100.0

100.3

99.3

99.7

Fujian

101.1

102.2

97.9

99.8

98.0

98.9

94.7

98.6

Jiangxi

101.4

102.4

97.1

106.5

102.1

104.0

98.0

100.9

Shandong

100.4

100.7

98.7

103.5

99.2

100.2

96.0

102.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

102.9

103.9

101.2

102.2

98.7

98.1

100.0

98.5

Hubei

102.1

102.3

100.4

104.6

100.5

100.5

100.8

100.1

Hunan

101.8

102.1

98.9

107.5

102.7

104.2

97.1

105.5

Guangdong

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

100.3

100.3

98.2

104.4

99.9

101.4

95.2

100.4

Hainan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

101.7

103.2

97.6

103.4

98.7

100.0

94.9

99.5

Sichuan

102.2

104.0

96.8

103.4

97.5

97.7

95.8

99.5

Guizhou

101.4

103.9

96.9

101.3

100.0

102.5

95.9

99.3

Yunnan

105.4

106.7

100.0

110.2

101.8

103.5

97.2

102.5

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

105.3

108.8

98.0

101.6

101.8

104.8

95.2

97.1

Gansu

102.7

104.0

100.1

101.3

100.3

100.9

98.1

101.9

Qinghai

103.0

104.5

97.9

100.6

98.5

99.0

95.9

98.7

Ningxia

102.2

104.5

97.5

100.0

102.1

102.9

96.6

108.1

Xinjiang

103.2

104.7

97.3

107.1

102.0

103.0

96.7

102.7