9-9 PRICE INDICES OF AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION BY CATEGORY AND BY REGION

(preceding year=100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Index

Small

Forage

Young

Semi-

Mechanized

Chemical

Pesticide

Oil for

 

 

Farm

 

Livestock

mechanized

Farm

Fertilizer

& Its

Farm

 

 

Tools

 

& Fowls

Farm Tools

Machinery

 

Appliances

Machinery

1994

121.6

124.4

127.0

138.7

117.8

115.9

124.9

105.9

119.8

1995

127.4

120.0

150.3

130.4

111.0

116.4

135.4

117.4

103.0

1996

108.4

113.2

109.6

102.7

105.5

103.6

110.8

109.5

103.9

1997

99.5

106.9

94.8

132.9

101.4

99.0

92.2

98.6

109.0

1998

94.5

100.1

102.6

86.4

99.6

97.6

91.4

96.4

94.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

98.7

101.2

98.1

95.8

100.2

99.1

94.4

96.0

99.7

Shanxi

95.8

95.5

102.7

100.5

99.9

97.6

90.8

93.1

96.9

Inner Mongolia

98.7

101.6

108.3

103.6

104.2

99.2

95.0

99.4

95.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

95.6

98.4

104.6

93.1

101.4

102.5

91.9

98.0

99.3

Jilin

97.2

105.6

103.5

109.4

104.6

101.6

90.8

100.6

99.9

Heilongjiang

96.0

98.1

106.1

109.0

100.1

97.2

87.5

98.1

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

92.5

98.8

108.0

75.6

99.0

95.8

90.9

97.5

93.7

Zhejiang

92.4

97.4

104.4

76.4

99.4

98.4

90.1

95.8

92.9

Anhui

94.8

101.0

102.1

86.0

99.2

95.6

90.5

99.1

92.8

Fujian

94.6

100.9

96.8

86.1

98.2

99.0

94.3

93.7

96.2

Jiangxi

95.5

102.2

98.2

93.8

99.0

99.0

92.9

96.1

93.7

Shandong

96.2

101.1

106.7

85.6

99.7

95.5

93.2

96.6

95.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

94.2

102.7

103.9

82.1

98.5

97.5

93.3

94.4

88.8

Hubei

91.9

101.1

96.4

84.9

96.1

97.7

89.6

94.7

93.4

Hunan

89.5

99.2

104.1

65.4

100.1

98.1

89.5

89.7

94.0

Guangdong

94.9

98.0

97.2

86.3

98.0

96.8

94.1

95.6

95.5

Guangxi

92.1

95.6

100.4

74.9

97.5

99.3

92.9

96.8

92.6

Hainan

98.4

89.8

99.6

99.2

100.8

99.9

96.0

97.4

99.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

92.9

101.5

97.2

95.5

98.0

99.0

89.7

102.2

89.6

Guizhou

95.0

98.8

98.6

95.5

94.7

99.4

91.6

95.9

99.0

Yunnan

96.5

105.5

100.3

110.9

99.0

98.9

91.4

99.4

86.1

Tibet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

95.2

102.6

107.5

104.4

101.3

98.2

89.0

99.5

88.3

Gansu

96.3

101.6

107.2

108.1

107.7

98.3

87.7

95.8

94.3

Qinghai

100.3

100.8

108.2

98.4

105.2

95.8

94.6

101.7

104.7

Ningxia

96.1

97.8

111.3

88.6

96.8

95.3

89.4

97.3

91.5

Xinjiang

100.8

109.0

104.9

94.0

101.6

97.9

100.4

110.0

104.7