6-39 FLOOR SPACE OF BUILDINGS AND THEIR COST IN REAL ESTATE DEVELOPMENT BY REGION (1998)

 

Floor Space of

Floor Space

Rate of Floor

Value of

Cost of

Region

Buildings under

of Buildings

Space of Buildings

Buildings

Buildings

 

Construction

Completed

Completed

Completed

Completed

 

(10 000 sq.m)

(10 000 sq.m)

(%)

(10 000 yuan)

(yuan/sq.m)

National Total

50770.14

17566.6

34.6

21391927

1218

 

 

 

 

 

 

Beijing

3499.06

842.81

24.1

1927910

2287

Tianjin

1379.77

428.74

31.1

633277

1477

Hebei

1169.47

480.78

41.1

397584

827

Shanxi

528.37

205.72

38.9

162817

791

Inner Mongolia

368.46

178.74

48.5

150360

841

 

 

 

 

 

 

Liaoning

2371.68

1007.7

42.5

924671

918

Jilin

556.04

281.25

50.6

229109

815

Heilongjiang

907.84

471.35

51.9

381370

809

 

 

 

 

 

 

Shanghai

5416.1

1565.34

28.9

3936445

2515

Jiangsu

3809.78

1824.62

47.9

1718789

942

Zhejiang

3420.43

1403.2

41

1620532

1155

Anhui

1228.58

554.16

45.1

352997

637

Fujian

2748.79

578.74

21.1

692656

1197

Jiangxi

679.84

251.93

37.1

191222

759

Shandong

2396.44

985.06

41.1

781947

794

 

 

 

 

 

 

Henan

1175.96

392.03

33.3

284124

725

Hubei

1857.22

735.68

39.6

846667

1151

Hunan

890.74

328.19

36.8

267942

816

Guangdong

8130.79

2319.09

28.5

3610833

1557

Guangxi

662.74

240.15

36.2

198957

828

Hainan

147.64

24.92

16.9

28756

1154

 

 

 

 

 

 

Chongqing

2058.35

598.63

29.1

510767

853

Sichuan

2140.35

756.95

35.4

530641

701

Guizhou

478.27

145.91

30.5

107895

739

Yunnan

767.88

299.7

39

352179

1175

Tibet

21.36

5.08

23.8

4718

929

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

957.79

262.6

27.4

223471

851

Gansu

389.74

121.26

31.1

97658

805

Qinghai

150.13

57.39

38.2

48124

839

Ningxia

207.91

124.6

59.9

84846

681

Xinjiang

252.61

94.28

37.3

92663

983