6-38 GENERAL SCALE OF AND ACTUALLY COMPLETED INVESTMENT IN REAL ESTATE DEVELOPMENT BY REGION (1998)

Unit100 million yuan

 

 

 

 

 

 

Accumulative Investment

 

 

Region

Total Investment

Actually Made Since

Investment Made

Further Invesment

 

Actually Needed

Starting of Construction

in This Year

Required for the

 

 

up to the End

 

Completion of

 

 

of This Year

 

Construction

National Total

19623.04

10515.44

3614.23

9107.6

 

 

 

 

 

Beijing

3194.89

1418.60

377.40

1776.29

Tianjin

425.10

226.16

106.70

198.94

Hebei

199.28

108.17

61.27

91.11

Shanxi

108.26

48.69

27.87

59.57

Inner Mongolia

53.54

27.16

22.81

26.38

 

 

 

 

 

Liaoning

614.58

384.60

150.38

229.98

Jilin

108.02

69.74

36.38

38.28

Heilongjiang

141.28

106.53

58.73

34.75

 

 

 

 

 

Shanghai

3495.81

2172.80

577.12

1323.01

Jiangsu

954.56

575.13

300.24

379.43

Zhejiang

891.58

570.78

226.69

320.8

Anhui

205.34

112.61

57.82

92.73

Fujian

1309.72

586.73

165.63

722.99

Jiangxi

101.95

53.73

27.12

48.22

Shandong

545.46

334.57

131.90

210.89

 

 

 

 

 

Henan

261.09

153.45

58.10

107.64

Hubei

722.83

383.55

131.23

339.28

Hunan

214.20

105.62

42.12

108.58

Guangdong

4026.70

2032.26

602.72

1994.44

Guangxi

257.51

132.52

32.68

124.99

Hainan

93.73

43.19

10.24

50.54

 

 

 

 

 

Chongqing

511.95

238.93

97.30

273.02

Sichuan

393.97

237.35

119.52

156.62

Guizhou

87.22

46.03

19.42

41.19

Yunnan

219.69

133.42

64.73

86.27

Tibet

1.58

0.69

0.66

0.89

 

 

 

 

 

Shaanxi

318.51

112.67

51.35

205.84

Gansu

86.25

47.53

21.27

38.72

Qinghai

21.79

12.46

8.65

9.33

Ningxia

19.14

13.35

11.30

5.79

Xinjiang

37.50

26.41

14.86

11.09