5-16 NUMBER OF SELF-EMPLOYED INDIVIDUALS BY REGION (END OF 1998)

Unit:10 000 households,10 000 persons

 

 

 

 

 

 

 

Total

Urban Areas

Rural Areas

Region

Number of

Number of Employed Persons

Number of

Number of Employed Persons

Number of

Number of Employed Persons

 

Households

Households

Households

National Total

3120.2

6114.4

1177.0

2259.3

1943.2

3855.1

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

24.6

34.7

10.8

15.5

13.8

19.2

Tianjin

24.8

35.1

12.9

16.1

12.0

19.0

Hebei

276.6

659.5

49.7

108.7

226.9

550.8

Shanxi

61.0

108.1

16.4

29.2

44.6

78.9

Inner Mongolia

62.9

122.0

38.8

73.2

24.1

48.8

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

127.1

218.3

72.0

123.6

55.1

94.6

Jilin

119.4

184.4

65.2

103.6

54.3

80.8

Heilongjiang

145.9

292.6

83.8

160.6

62.1

131.9

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

17.7

22.7

6.8

8.8

10.9

13.9

Jiangsu

155.7

281.7

38.6

70.6

117.1

211.1

Zhejiang

158.4

267.8

41.1

64.6

117.3

203.2

Anhui

133.5

304.4

54.8

125.0

78.8

179.4

Fujian

54.6

111.2

25.7

49.7

28.9

61.5

Jiangxi

67.7

169.2

30.6

75.9

37.1

93.3

Shandong

288.1

640.6

56.7

125.9

231.4

514.7

 

 

 

 

 

 

 

Henan

198.4

372.1

71.8

134.6

126.6

237.5

Hubei

209.4

466.4

82.2

189.0

127.2

277.4

Hunan

193.7

465.8

79.8

185.6

114.0

280.3

Guangdong

150.5

294.6

79.5

154.9

70.9

139.6

Guangxi

104.2

146.1

44.3

65.9

59.9

80.2

Hainan

11.6

21.5

6.3

12.3

5.3

9.1

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

59.7

128.5

25.8

60.0

33.8

68.5

Sichuan

168.6

231.6

57.5

80.7

111.1

150.8

Guizhou

43.2

63.6

21.3

34.1

21.9

29.6

Yunnan

76.1

128.3

23.2

41.5

52.8

86.8

Tibet

3.9

5.4

1.8

2.4

2.1

2.9

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

76.5

163.2

31.2

69.0

45.3

94.3

Gansu

49.7

90.3

15.5

29.0

34.3

61.3

Qinghai

8.3

12.1

5.2

7.6

3.1

4.5

Ningxia

9.7

15.2

3.7

5.6

6.0

9.6

Xinjiang

38.7

57.2

24.3

35.9

14.5

21.3