5-3 NUMBER OF EMPLOYED PERSONS BY TYPE OF INDUSTRY AND REGION (1998)

(year-end)

 

 

 

 

 

 

 

Region

Number of Employed Persons

Composition in Percentage (total=100)

(10 000 persons)

Primary Industry

Secondary Industry

Tertiary Industry

Primary Industry

Secondary Industry

Tertiary Industry

National Total

69957.0

34838.0

16440.0

18679.0

49.8

23.5

26.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

624.3

71.2

220.5

332.5

11.4

35.3

53.3

Tianjin

427.0

80.9

177.2

168.8

18.9

41.5

39.5

Hebei

3382.9

1649.7

884.0

848.8

48.8

26.1

25.1

Shanxi

1429.0

644.4

373.1

411.3

45.1

26.1

28.8

Inner Mongolia

1006.8

542.6

179.7

284.4

53.9

17.8

28.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

1818.2

668.3

523.9

625.9

36.8

28.8

34.4

Jilin

1127.4

543.9

235.4

347.9

48.2

20.9

30.9

Heilongjiang

1723.0

831.7

386.7

504.4

48.3

22.4

29.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

670.0

80.0

293.0

297.3

11.9

43.7

44.4

Jiangsu

3635.0

1555.7

1104.6

974.5

42.8

30.4

26.8

Zhejiang

2651.1

1109.1

785.1

757.0

41.8

29.6

28.6

Anhui

3311.0

2007.3

510.4

793.2

60.6

15.4

24.0

Fujian

1621.9

787.5

330.6

504.0

48.6

20.4

31.1

Jiangxi

1971.3

1098.6

303.8

569.0

55.7

15.4

28.9

Shandong

4657.2

2498.9

1097.4

1060.7

53.7

23.6

22.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

4999.6

2952.0

957.8

1089.8

59.0

19.2

21.8

Hubei

2616.3

1284.7

511.3

820.3

49.1

19.5

31.4

Hunan

3498.5

2100.9

508.8

888.9

60.1

14.5

25.4

Guangdong

3737.4

1530.5

1004.4

1202.4

41.0

26.9

32.2

Guangxi

2470.9

1623.0

265.5

582.5

65.7

10.7

23.6

Hainan

320.8

197.7

32.7

90.4

61.6

10.2

28.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

1645.1

948.0

253.9

443.2

57.6

15.4

26.9

Sichuan

4534.7

2824.4

643.6

1066.6

62.3

14.2

23.5

Guizhou

1946.3

1394.2

180.0

372.1

71.6

9.2

19.1

Yunnan

2270.3

1684.4

215.2

371.0

74.2

9.5

16.3

Tibet

118.4

90.3

6.7

21.5

76.3

5.7

18.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1802.0

1055.2

300.1

446.7

58.6

16.7

24.8

Gansu

1175.6

692.5

177.9

305.0

58.9

15.1

25.9

Qinghai

230.4

141.1

34.9

54.1

61.2

15.1

23.5

Ningxia

259.5

152.3

45.9

61.2

58.7

17.7

23.6

Xinjiang

678.3

391.3

105.0

182.2

57.7

15.5

26.9