4-3 TOTAL POPULATION AND BIRTH RATE, DEATH RATE AND NATURAL GROWTH RATE BY REGION (1998)

 

Region

Total Population

Birth Rate

Death Rate

Natural Growth Rate

 

 

(year-end)

 

 

 

 

 

(10 000 persons)

()

()

()

 

National Total or Average

124810

16.03

6.50

9.53

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

1246

6.00

5.30

0.70

 

Tianjin

957

9.89

6.49

3.40

 

Hebei

6569

13.01

6.18

6.83

 

Shanxi

3172

16.09

6.17

9.92

 

Inner Mongolia

2345

14.40

6.17

8.23

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

4157

11.39

6.81

4.58

 

Jilin

2644

11.81

5.76

6.05

 

Heilongjiang

3773

11.68

5.32

6.36

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1464

5.20

7.00

-1.80

 

Jiangsu

7182

10.97

6.84

4.13

 

Zhejiang

4456

11.15

6.33

4.82

 

Anhui

6184

15.74

6.54

9.20

 

Fujian

3299

11.53

6.20

5.33

 

Jiangxi

4191

16.85

7.05

9.80

 

Shandong

8838

11.58

6.12

5.46

 

 

 

 

 

 

 

Henan

9315

14.17

6.37

7.80

 

Hubei

5907

12.58

6.70

5.88

 

Hunan

6502

12.31

7.10

5.21

 

Guangdong

7143

16.51

5.61

10.90

 

Guangxi

4675

15.87

6.86

9.01

 

Hainan

753

18.48

5.56

12.92

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

3060

13.19

7.68

5.51

 

Sichuan

8493

14.62

7.14

7.48

 

Guizhou

3658

22.02

7.76

14.26

 

Yunnan

4144

20.01

7.91

12.10

 

Tibet

252

23.70

7.80

15.90

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

3596

13.56

6.43

7.13

 

Gansu

2519

16.45

6.41

10.04

 

Qinghai

503

21.26

6.78

14.48

 

Ningxia

538

18.19

5.11

13.08

 

Xinjiang

1747

19.74

6.93

12.81

 

 

 

 

 

 

 

a)The military personnel were included in the national total population, but excluded in the regional total

 

 

 

 

 

population.

 

 

 

 

 

b)The national total population excluded the population of Hong Kong, Macao and Taiwan.

 

 

 

 

 

c)The national total population was readjusted on the basis of the samlpe error and investigate error.