3-15 FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE AND IT'S COMPOSITION BY REGION(1998)

Data in value terms in this table are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year

Rinal Consumption Expenditure

Final Consumption

Resident

 

 

 

 

 

 

 

 

Expenditure=100

Consumption=100

 

 

 

 

 

 

 

 

(100 million yuan)

Household

 

 

Government

Househlod

Government

Rural

Urban

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumption

Rural

Urban

Consumption

Consumption

Consumption

Households

Households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Households

Households

Expenditure

Expenditure

Expenditure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

809.82

563.62

109.26

454.36

246.20

69.6

30.4

19.4

80.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

622.72

470.08

111.56

358.52

152.64

75.5

24.5

23.7

76.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

1819.19

1415.78

876.35

539.43

403.41

77.8

22.2

61.9

38.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

791.29

579.34

262.59

316.75

211.95

73.2

26.8

45.3

54.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

663.98

503.68

243.82

259.86

160.30

75.9

24.1

48.4

51.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

2128.05

1578.49

462.27

1116.22

549.56

74.2

25.8

29.3

70.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

969.22

794.43

234.53

559.90

174.79

82.0

18.0

29.5

70.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

1624.25

1232.41

340.12

892.29

391.84

75.9

24.1

27.6

72.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

1526.28

1201.84

202.23

999.61

324.44

78.7

21.3

16.8

83.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

3161.88

2513.52

1370.53

1142.99

648.36

79.5

20.5

54.5

45.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

2172.29

1678.15

1002.03

676.12

494.14

77.3

22.7

59.7

40.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

1690.36

1453.35

920.87

532.48

237.01

86.0

14.0

63.4

36.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

1717.34

1284.42

884.42

400.00

432.92

74.8

25.2

68.9

31.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

1102.40

823.03

516.98

306.05

279.37

74.7

25.3

62.8

37.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

3533.34

2554.64

1301.15

1253.49

978.70

72.3

27.7

50.9

49.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

2235.11

1727.81

1073.08

654.73

507.30

77.3

22.7

62.1

37.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

1941.16

1593.62

766.08

827.54

347.54

82.1

17.9

48.1

51.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

2062.84

1601.83

1009.06

592.77

461.01

77.7

22.3

63.0

37.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

4375.41

3330.07

1415.08

1914.99

1045.34

76.1

23.9

42.5

57.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

1308.67

952.63

560.99

391.64

356.04

72.8

27.2

58.9

41.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

238.98

186.75

103.03

83.72

52.23

78.1

21.9

55.2

44.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

862.15

678.54

333.41

345.13

183.61

78.7

21.3

49.1

50.9

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

2153.81

1758.19

1081.09

677.10

395.62

81.6

18.4

61.5

38.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

685.14

548.69

334.68

214.01

136.45

80.1

19.9

61.0

39.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

1089.92

847.89

547.60

300.29

242.03

77.8

22.2

64.6

35.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

52.94

38.06

19.78

18.28

14.88

71.9

28.1

52.0

48.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

899.85

667.32

335.22

332.10

232.53

74.2

25.8

50.2

49.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

528.10

405.76

194.33

211.43

122.34

76.8

23.2

47.9

52.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

139.25

103.21

42.00

61.21

36.04

74.1

25.9

40.7

59.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

141.45

103.72

49.43

54.29

37.73

73.3

26.7

47.7

52.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

677.19

492.09

167.34

324.75

185.10

72.7

27.3

34.0

66.0