3-13 GROSS DOMESTIC PRODUCT BY EXPENITURE APPROACH BY REGION (1998)

Data in value terms in this table are calculated at current prices.

 

 

 

 

 

 

 

Gross Domestic

 

 

 

Capital

Final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product by

Final

Gross

Net Export

Formation

Consumption

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

Expenditure Approach

Consumption

Capital

of Good

Rate

Rate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(100 million yuan)

Expenditure

Formation

and Services

(%)

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Beijing

2046.3

809.8

1396.4

-159.9

68.2

39.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin

1336.4

622.7

729.7

-16.0

54.6

46.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebei

4256.0

1819.2

2059.2

377.7

48.4

42.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanxi

1596.1

791.3

770.7

34.1

48.3

49.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner Mongolia

1169.1

664.0

525.1

-20.0

44.9

56.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaoning

3881.7

2128.1

1226.0

527.7

31.6

54.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilin

1571.2

969.2

613.9

-11.9

39.1

61.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilongjiang

2832.8

1624.3

1097.4

111.2

38.7

57.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

3688.2

1526.3

1975.9

186.0

53.6

41.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangsu

7172.5

3161.9

3321.4

689.1

46.3

44.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhejiang

4976.2

2172.3

2482.5

321.4

49.9

43.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhui

2805.5

1690.4

1117.9

-2.8

39.8

60.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujian

3330.2

1717.3

1577.7

35.2

47.4

51.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiangxi

1797.4

1102.4

702.5

-7.5

39.1

61.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Shandong

7162.2

3533.3

3463.2

165.7

48.4

49.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henan

4356.6

2235.1

1870.7

250.8

42.9

51.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubei

3621.4

1941.2

1659.4

20.9

45.8

53.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunan

3211.4

2062.8

1132.1

16.5

35.3

64.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangdong

7919.1

4375.4

3052.0

491.8

38.5

55.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangxi

1903.0

1308.7

650.6

-56.2

34.2

68.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hainan

436.9

239.0

202.7

-4.8

46.4

54.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chongqing

1429.3

862.2

599.1

-32.0

41.9

60.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichuan

3580.3

2153.8

1425.8

0.6

39.8

60.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Guizhou

875.2

685.1

369.0

-179.0

42.2

78.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Yunnan

1793.9

1089.9

770.1

-66.2

42.9

60.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibet

98.1

52.9

35.8

9.4

36.5

54.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaanxi

1381.5

899.9

641.8

-160.1

46.5

65.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gansu

869.8

528.1

369.5

-27.8

42.5

60.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Qinghai

224.4

139.3

129.5

-44.3

57.7

62.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ningxia

227.6

141.5

127.5

-41.3

56.0

62.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Xinjiang

1116.7

677.2

685.8

-246.4

61.4

60.6